Tiltaket skal utføres i og ved kjørebanen mellom Kløverparken og Kløverveien 14. I kortere perioder kan det bli redusert framkommelighet for kjøretøy. De nærmeste naboene til arbeidene har fått brev i postkassen med informasjon om tiltaket.  

Hva er et infiltrasjonsanlegg?  

Et infiltrasjonsanlegg består av en fjellbrønn, samt vannuttakskum, styringskum og vannledning som legges i en grøft mellom de to kummene, se figur under. Anlegget etableres slik at grunnvannstanden kan opprettholdes dersom tunnelbygging medfører utilsiktet tapping av grunnvannet. Dette gjøres ved at vann pumpes ned i grunnen. Vesentlig tapping av grunnvannet kan medføre setninger som kan gi skader på bygninger og annen infrastruktur.  

Redusert framkommelighet for bilister 

Arbeidene er planlagt utført i ukene 31-33. I brev til naboer er det varslet arbeider også i uke 27, men dette utgår og alle arbeidene utføres samlet i ukene 31-33. Anlegget etableres av firmaet Geo fundamentering & bergboring med bistand fra underentreprenører.  

Deler av etableringsarbeidene kan medføre støy og vil utføres mellom kl. 07.00 og 20.00 mandag-fredag. Eksempler på støyende aktiviteter er boring av brønn, maskinstøy og støy fra steinmasser som losses og lastes.  

I kortere perioder mellom kl. 09.00 og 15.00 vil det bli utført arbeider som dessverre vil begrense fremkommeligheten for beboerne.  Geo fundamentering & bergboring vil varsle naboer i forkant, slik at eventuelle biler som står parkert i område kan flyttes. Tilkomsten til innkjørsler før kl. 09.00 og etter 15.00 sikres ved at det legges kjøresterke plater over grøften. 

Vi beklager redusert framkommelighet i arbeidsperioden og de ulempene dette medfører.  

Illustrasjon Kløverveien