Strømmast, sol og lavt terreng

Eksisterende Hamang stasjon ble bygd i 1951 og deler av anlegget nærmer seg teknisk levetid. Stasjonens alder, sammen med forventet forbruksøkning, gir behov for økt kapasitet i hovedstrømnettet for å sikre fremtidig strømforsyning. Stasjonen må derfor erstattes med en ny. 

Statnett fikk 7. oktober 2014 rettskraftig konsesjon på ombygging av Hamang stasjon. Den nye stasjonen blir liggende over Bjørnegårdtunnelen som er en del av nye E16 som Statens Vegvesen er i gang med å bygge. Transformatorstasjonen skal bygges som gassisolert anlegg for 420/132 og 45 kV. Eierskapet for stasjonen vil være delt mellom Hafslund Nett og Statnett.

Nye Hamang transformatorstasjon er planlagt ferdig tidligst i 2023. Året etter ferdigstillelse vil eksisterende stasjon bli fjernet, og dagens 45 kV-linjer mot Berger kan rives. Bergerlinjene eies av Hafslund Nett. Midlertidige master som i dag er etablert i Hamang i forbindelse med E16-utbyggingen vil også bli revet. 


Midlertidige tiltak

Tilstanden for store deler av anlegget i dagens stasjon i Hamang er usikker, og forsyningssikkerheten under Hamang transformatorstasjon er ikke tilfredsstillende. For å sikre strømforsyningen i Asker og Bærum frem til nye Hamang stasjon står ferdig, har Statnett kommet frem til en midlertidig løsning som bedrer forsyningssikkerheten.

Statnett fikk konsesjon for denne løsningen i oktober 2016, og arbeidene startet opp i mars 2017. Arbeidene ble ferdigstilt høsten 2018. 

De midlertidige anleggene vil i stor grad kunne gjenbrukes i andre stasjoner som eies av Statnett.

Prosjektet er en del av Nettplan Stor-Oslo som skal sikre trygg strømforsyning i og rundt Oslo. Les mer om Nettplan Stor-Oslo her.