Oppgraderingen er et ledd i den langsiktige utviklingen av sentralnettet. Det behov for økt overføringskapasitet i sentralnettet, blant annet som følge av behovet for styrket forsyningssikkerhet og økt kraftutveksling med kontinentet. Strekningen som skal bygges om er ca. 140 km lang, og prosjektet har et kostnadsestimat på i størrelsesorden 600 millioner kroner.

 

Ledningen vil etter planen kunne stå ferdig ombygget i 2014.

 

NVEs vedtak har en klagefrist på tre uker.

 

Spenningsoppgradering og ombygging av 300 kV (420 kV) kraftledning mellom Kristiansand transformatorstasjon og Bamble.  


Les mer om spenningsoppgradering Kristiansand – Bamble her.