Totalt er det tre MTA-planer for hhv Ofoten – Kvandal, Kvandal - Bardufoss og Bardufoss – Balsfjord. MTA-planene er utarbeidet for å beskrive nødvendige hensyn for ytre miljø og annet som fremgår av konsesjonsvilkårene. MTA planer må være godkjent av NVE før anleggsstart.

 

Vedtak for hver av strekningene finnes under Dokumenter, vedtak NVE.
Her er innspill som er innkommet under begrenset høring gjengitt.

 

Planer slik de ble sendt på begrenset høring finnes også under Dokumenter, under Planer på høring. Mindre endringer vil bli foretatt som følge av vedtak fra NVE og forhandlinger bl.a med reinbeitedistriktene. MTA-planene vil bli revidert for å få inn disse endringene før anleggsstart.

 

Det er også utarbeidet egne MTA-planer for stasjoner på strekningen(Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord) og disse er til behandling hos NVE. Det samme gjelder egen MTA-plan for sanering av to 132 kV linjer mellom Kvandal og Straumsmo.