Statnett fikk i januar 2014 forhåndstiltredelse av Olje- og energidepartementet for strekningen Ofoten – Balsfjord. Tre av reinbeitedistriktene nektet tiltredelse til områdene og Statnett så seg nødt til å bringe saken inn for namsmyndighetene for å få tilgang til arealene. Namsmyndighetene ga Statnett medhold, slik at anleggsarbeidene kunne gå i gang.

Beslutningen fra namsmannen i Målselv om besittelsestakelse for Mauken reinbeitedistrikt ble påklaget til Nord-Troms tingrett.

Nord-Troms tingrett har nå fattet kjennelse. Klagen avvises, og Statnett tilkjennes saksomkostningene.

Nord-Troms tingrett fastslår videre at namsmyndigheten var riktig rettsinstans til å behandle besittelsestakelse.

Se kjennelse fra Nord-Troms tingrett her.

Reinbeitedistriktene Gielas og Hjerttind har klaget namsmyndighetens avgjørelse inn for Ofoten tingrett. Disse klagene er foreløpig ikke avgjort.