Meldingen fra Statnett inneholder forslag til temaer som bør konsekvensutredes. Forslaget er utarbeidet i dialog med regionale myndigheter.

 

For å informere om tiltaket inviterer NVE til åpne folkemøter i uke 41:

  • Mandag 10.oktober, Bjerkvik Hotell kl 19:00
  • Tirsdag 11.oktober, Grendehuset ved Evenskjær, kl 19:00

Egne møter vil også bli avholdt med de berørte kommuner; Narvik, Evenes, Skånland, Tjeldsundet og Lødingen.

Høringsfristen er satt til 01.11.2016. Innspill sendes NVE.


I etterkant av høringsfristen fatter NVE vedtak i saken, med krav til utredningsprogram som skal ligge til grunn for en konsesjonssøknad.

Konsesjonssøknad er planlagt sendt fra Statnett på nyåret 2018. Konsekvensutredninger vil utføres i 2017.


Bakgrunn for ny ledning

Eksisterende ledning ble satt i drift i 1960 og nærmer seg teknisk levealder. I tillegg har man opplevd flere mastehavari på strekningen. For å bedre forsyningssikkerheten i Lofoten, Vesterålen og Harstad-området ønsker Statnett derfor å erstatte dagens ledning med ny kraftledning.

 

Eksisterende sjøkabelanlegg over Tjeldsundet ble fornyet og satt i drift i 2015. Ny kraftledning vil tilknyttes denne, og foreslås i hovedsak følge eksisterende trasé, med noen mindre justeringer.

 

Kraftledningen planlegges for 132 kV spenningsnivå, det samme spenningsnivå som eksisterende ledning.

 

Eksisterende kraftledning vil rives og areal tilbakeføres naturen.