Det er planer om inntil tredobling av kraftforbruket som gjør at det nå må bygges ny ledning. Økende kraftforbruk særlig i petroleumsindustrien i Finnmark gir behov for mer overføring av kraft. Det er varslet økende forbruk i tilknytning til Snøhvit trinn 1, og myndighetene har satt krav om full elektrifisering av Goliat i 2017. I tillegg blir det noe økt forbruk som følge av at AS Sør-Varanger starter opp igjen sin gruvedrift. Ytterligere forbruksvekst blir det dersom Snøhvit trinn 2 realiseres.

 

Ved å bygge ny ledning og knytte den sammen med eksisterende nett i nye transformatorstasjoner øker samtidig forsyningssikkerheten for strøm i området. Samtidig gir ledningen muligheter for å knytte til nye vindkraftanlegg i Troms og Vest-Finnmark.

 

Statnetts planer innebærer en ca. 370 km lang ledning mellom Balsfjord transformatorstasjon i Balsfjord kommune i Troms og ny transformatorstasjon i Hammerfest kommune i Finnmark. Ledningen bygges for 420 kV spenning, og vil berøre kommunene Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen i Troms fylke og kommunene Alta, Kvalsund og Hammerfest i Finnmark fylke. Søknaden omfatter nye/utvidete transformatorstasjoner i Balsfjord, Nordreisa, Alta, Skaidi og Hammerfest.

 

Totalt er dette kostnadsberegnet til ca. 3 milliarder kroner. Ledningen skal etter planen være ferdig bygget i løpet av 2016.

 

Statnett har sendt konsesjonssøknaden til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Søknaden blir sendt på høring til kommuner, fylkeskommuner, grunneiere og andre som blir direkte berørt av planene. NVE vil arrangere informasjonsmøter der Statnett gjør rede for planene.

 

I tillegg til ny ledning mellom Balsfjord og Hammerfest, planlegger Statnett en videreføring sørover til Narvikområdet. Denne ledningen (Ofoten – Balsfjord) skal etter planen være ferdig i 2015, og er en forutsetning for å opprettholde forsyningssikkerheten i regionen når kraftforbruket øker.