Statnett fikk i april 2015 endelig konsesjon og ekspropriasjonstillatelse av OED til ny 420 kV ledning fra Balsfjord til Skaidi, og har siden da forberedt oppstart av anleggsarbeidet.

 

Anleggsarbeidet med forberedende arbeider som skogrydding og flytting av eksisterende ledning i Signaldalen og Reisadalen er startet.

 

Det er totalt 33 reinbeitedistrikt, 2 siidaer og en svensk sameby på strekningen Balsfjord – Skaidi som blir berørt, og som Statnett har forholdt seg til i prosessen. Av disse har kun de fire nevnte distriktene ikke villet samtykke til at Statnett igangsetter anleggsarbeider.

 

Statnett fikk i desember 2015 forhåndstiltredelse av OED til anleggsstart før skjønn er avholdt, jf. oreigningslova § 25. De 4 reinbeitedistriktene har imidlertid ikke akseptert forhåndstiltredelsen, og Statnett ba derfor namsmyndigheten om formelt å treffe beslutning som setter Statnett i besittelse av nødvendige rettigheter. Dette var nødvendig for at Statnett også i innenfor de 4 distriktene kan igangsette anleggsvirksomhet som angitt i forhåndstiltredelsen.

 

Begjæringen ble sendt til namsmyndigheten i Alta og Kvalsund/Hammerfest.

 

Namsmyndighetene har nå ferdigbehandlet begjæringen og gav Statnett medhold. Dette innebærer at Statnett nå også kan gå i gang med anleggsarbeid innenfor de berørte reinbeitedistriktenes områder.

 

Godkjente anleggsplaner vil bli fulgt, med stans av anleggsarbeid i de mest sårbare periodene for hvert reinbeitedistrikt.