Statnett sendte skjønnsbegjæring til Alta tingrett for strekningen Balsfjord – Skaidi i sommer og søkte deretter Olje- og energidepartementet om samtykke til å tiltre den enkelte eiendom før det er avholdt skjønn eller inngått avtale om rett til å overta eller tiltre eiendommen. Dette ble gjort for å sikre oppstart av anleggsarbeid i 2016.

Statnett har siden skjønnsbegjæringen ført forhandlinger om minnelige avtaler med de enkelte grunneiere, og dette videreføres med mål om å inngå avtale med samtlige grunneiere.

Den enkelte grunneier vil få informasjon om anleggsstart på sin eiendom; både gjennom direkte kontakt og gjennom oppslag i lokale aviser. I tillegg vil det bli avholdt kommunevise informasjonsmøter rundt anleggsstart, der entreprenører og fremdrift presenteres.