Statnett fikk i 2015 konsesjon fra Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) for utbyggingen av ny 420 kV ledning fra Surna til Viklandet (tidligere omtalt som Trollheim-Viklandet).

Den nye ledningen skal erstatte den eksisterende 300 kV ledningen på den cirka 47 kilometer lange strekningen. Den nye ledningen skal gjenbruke deler av traseen til dagens 300 kV ledning, og denne må derfor rives før 420 kV ledningen idriftsettes.


Bakgrunnen for prosjektet er å øke kapasiteten i nettet i regionen for å håndtere en økende nord-sør flyt av strøm, som følge av utbyggingen av Åfjord-Snilldal. Og med en kapasitetsøkning øker forsyningssikkerheten i regionen og det legges til rette for elektrifiseringen av samfunnet.            

Mye av dagens ledningsnett i Norge er for svakt for å møte fremtidens behov for sikker strømforsyning. Et viktig tiltak på veien mot neste generasjon sentralnett er å øke spenningen i nettet fra 300 til 420 kV, omtalt som spenningsoppgradering.

Spenningsoppgradering gjøres ved å bygge om eksisterende 300 kV-ledninger og stasjoner, eller ved å erstatte gamle ledninger med lav kapasitet, med nye. På denne måten kan kapasiteten på hver enkelt ledning økes, med svært begrenset båndlegging av nytt areal. Vi ser på oppgradering som en teknisk god og miljøvennlig løsning ved at man fornyer nettet, øker kapasiteten og reduserer tapene med små inngrep i naturen.