- Sykkylven kommune tok til orde i sin høringsuttalelse til NVE for en ny lokalisering på Heiane, som ligger i høydedraget mellom Vikedalen og Aurdalen. Denne søknaden svarer på uttalelsen fra kommunen, og vi håper at vi har kommet frem til en løsning som man lokalt vil være fornøyd med, sier prosjektleder i Statnett Ove Brattberg.

 

Statnett har hatt en god dialog med kommunen, både forut for og etter vi søkte konsesjon på nytt hovedalternativ med transformering i Sykkylven og tilhørende rivning av eksisterende ledningsnett og sjøkabelalternativ på strekningen Ørskog – Store Standal.

 

Statnett vil bygge en ny 420 kV-linje mellom Ørskog i Møre og Romsdal og Fardal i Sogn og Fjordane for å sikre Midt-Norge en god strømforsyning og styrke nettet lokalt for å legge til rette for ny småkraft og annen fornybar kraftproduksjon på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane.

 

Generell informasjon om prosessen og ny lokalisering:

I brev av 10.5.2010 ba Olje- og energidepartementet Statnett om å søke konsesjon på nytt hovedalternativ med transformering i Sykkylven og tilhørende rivning av eksisterende ledningsnett. I brev av 9.11.2010 ble Statnett i tillegg bedt om ytterligere å utrede og omsøke et sjøkabelalternativ på strekningen Ørskog – Store Standal. Statnett omsøkte disse alternativene i april 2011.

 

I brev av 16.6.2011 blir Statnett bedt om å utrede og eventuelt omsøke ytterligere en mulig plassering av Sykkylven transformatorstasjon. Denne gangen på Heiane som ligger i fjellet mellom Vikedalen og Aurdalen. Denne løsningen er planlagt og prosjektert av Statnett selv, mens konsekvensutredningene av dette alternativet er utført av det samme teamet av eksterne utredere som har vurdert øvrige alternative transformatorplasseringer i Sykkylven kommune.

 

Med bakgrunn i teknisk planlegging og konsekvensutredningene finner Statnett det riktig å omsøke også denne stasjonsløsningen i Sykkylven kommune. Statnett opprettholder samtidig søknaden på de to øvrige plasseringsalternativene i Sykkylven. Det prioriteres ikke mellom de tre stasjonsalternativene.

 

Stasjonsalternativet på Heiane er plassert på fjellplatået mellom Aurdalen og Vikedalen. Dette stasjonsalternativet blir på mange måter en forskyvning av anlegget fra Vikedalen og opp på heiplatået. Stasjonen på Heiane er planlagt plassert slik at den får en avskjermet beliggenhet fra de fleste steder med ferdsel og bebyggelse.

 

Statnett stiller seg åpen for å anlegge en utfartsparkering i forbindelse med adkomstveien hvis det er ønskelig.

 

{Bilde}

Plassering på Heiane og veien nedover mot Aurdalen sett mot øst.


Omsøkt adkomstvei fra Aurdalen. Brun strek viser utbedring av eksisterende vei (Sunndalsvegen), mens rød linje viser ny vei.

{Bilde}

Tilleggssøknad nytt stasjonsalternativ Sykkylven