Statnett mener at fremføringen av de nye ledningene, på de vilkår som er fastsatt, kan gjøres uten å være i strid med verneformålet og uten å påvirke verneverdiene betydelig.

 

Etter Statnett sin vurdering vil vi kunne klare å forene vernet til barskogreservatet og utbygging av en ny 420 kV-ledning. Allerede i dag går det to linjer gjennom området. Statnett vil rive den ene, for å gi plass til den nye i denne trasé. Det blir færre master enn i dag og ledningen vil bli høyere enn den som skal erstattes. Dermed blir det totalt sett plass til mer skog/vegetasjon. Ryddebeltet vil måtte utvides med 15-20 meter i eksisterende trasé, ved å redusere høyden på trærne i stedet for å felle de ned kan vi redusere andel trær som fjernes.

 

Hovedformålet med vernet er å bevare områdets urskogpreg. Når det gjelder mastetypen og dens synlighet og dominans innenfor verneområdet, er det etter Statnetts oppfatning et landskapsmessig og visuelt forhold som ikke kommer i strid med vernet.

{Citation}


- Statnett vil nå avvente utfallet av den videre prosessen av klagesaken i Sørdalen. Samtidig må vi vurdere ulike løsninger for å sikre fremdriften i prosjektet uavhengig av hva som blir det endelige utfallet. Fortsatt fremdrift av Ørskog-Sogndal er viktig for å sikre en stabil strømforsyning til Midt-Norge og realisere fornybarsatsningen i Sogn og Fjordane, og det er avgjørende at den øvrige anleggsaktiviteten i området kan gå sin gang, uttaler Borgen.

 

- De avbøtende vilkårene som er fastsatt for gjennomføringen av arbeidet, bygger opp under fredningsformålet. Ut fra en totalvurdering mener Statnett derfor at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, avslutter Håkon Borgen.

 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane avslo den 19. februar d.å Statnetts søknad av 10. desember 2012 om dispensasjon fra forskrift om freding av Sørdalen som naturreservat.

 

For mer informasjon kontakt kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen tlf. 975 86 688 eller kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson tlf. 971 71 310