Arbeidet på Ørskog-Sogndal-prosjektet ble stanset for en drøy uke siden, etter en kjennelse i Gulating lagmannsrett om at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak på trasévalget gjennom Myklebustdalen i Bremanger kommune ble fattet på feilaktig faktisk grunnlag og at Statnetts tiltredelsesrett til eiendommene ikke var gyldig. Statnett ble pålagt å stanse de tilhørende arbeidene.

 

I brevet fra Statnett til OED fastslås det at strekningen mellom Ørskog og Høyanger nå ikke kan ferdigstilles innen utløpet av 2015, og videre: "Ettersom ferdigstillelse av strekningen mellom Ørskog og Høyanger er en forutsetning for å kunne påbegynne arbeidene mellom Høyanger og Sogndal, vil strekningen Høyanger – Sogndal ikke kunne ferdigstilles i 2016."

 

Betydning for forsyningssikkerheten

Brevet omtaler også betydningen forsinkelsen får for forsyningssituasjonen i Midt-Norge: "Forsinket gjennomføring av forbindelsen Ørskog – Sogndal vil medføre en vanskeligere energisituasjon på Møre. Sannsynligheten for at det kan oppstå en svært anstrengt kraftsituasjon vil øke for Møre-området etter at Nyhamna øker forbruket med i størrelsesorden 120 MW i 4. kvartal 2016. I tørre år med lav magasinfylling øker også sannsynligheten for at reservekraftverkene må tas i bruk. Prisene i Midt-Norge kan også bli høyere enn i resten av Norden."

 

Videre kommenteres hvilke muligheter man har for å avhjelpe en eventuelt vanskelig forsyningssituasjon: "Dersom ferdigstillelsen av prosjektet forsinkes til desember 2017 må det på grunn av forbruksøkningen på Nyhamna forventes mer bruk av systemvernet (frivillig utkobling av stort forbruk) ved Hydro aluminiumsverk på Sunndalsøra. Dersom systemvernet aktiveres, må det være tilgjengelig produksjon i Møre-nettet og i Nordfjord i løpet av 1-2 timer for å unngå at produksjonslinjen ved aluminiumsverket blir ødelagt. Dersom det ikke er tilgjengelig produksjon, vil reservekraftverket på Nyhamna eller Tjeldbergodden kunne brukes til å dekke behovet. Reservekraftverkene må i så fall kunne startes opp i løpet av 1 – 2 timer."

 

Betydning for tilknytning av ny produksjon

I brevet kommenteres også hvilken betydning forsinkelsen får for planlagte utbygginger av ny, fornybar energi langs linjen. Statnetts vurdering er at forsinkelsen vil kunne berøre rundt 2/3 av det planlagte volumet – både av de prosjektene som har fått NVE-konsesjon og de som er til konsesjonsbehandling. "Forsinket tilkobling for ny produksjon langs ledningen vil på generelt grunnlag øke usikkerheten for prosjektene og dermed risikoen for at prosjektene ikke vil bli gjennomført", heter det videre i brevet fra Statnett til OED.

 

Avslutningsvis i brevet fremgår det at det vil "ta noe tid før Statnett endelig tar stilling til om kjennelsen skal ankes" inn for Høyesterett.

 

Orientering til Olje- og energidepartementet