​I forbindelse med OEDs vedtak om bygging av Ørskog-Sogndal, ble det stilt krav om å kable eksisterende 66 kV linje som i dag går gjennom Sørdalen naturreservat.

 

Kabeltraseen er omsøkt lagt i vegskulderen av riksvegen som deler naturreservatet. NVE skriver i sitt vedtak; 

 

"Kabling av dagens 66 kV leidning langs fylkesvegen vil gje ubetydelege verknader for miljø- og arealbruksinteresser. Kabelsambandet vil legge til rette for at ny 420 kV leidning kan leggast i dagens 66 kV-trasé, i tråd med Olje- og energidepartementets vedtak av 21.11.2011."

 

Les mer om vedtaket her