Dette gjelder strekningene fra Hovdenakk i Ørsta til sørsiden av Hundvikfjorden i Bremanger og fra Moskog i Jølster til Sogndal.

 

–Dette er et høyt prioritert prosjekt i Statnett. Denne ledningen er først og fremst avgjørende for at forsyningssikkerheten for strøm i Midt-Norge kan normaliseres. Men den vil også bli viktig for satsing på ny fornybar energi, for verdiskaping og samfunnsutvikling både i Midt-Norge og i Sogn og Fjordane, sier Statnetts konsernsjef Auke Lont.

 

Det er også fattet prinsippbeslutning om å bygge de resterende strekningene, som fortsatt er til konsesjonsbehandling i Olje- og energidepartementet.

 

- Med dette vedtaket kan vi starte anleggsarbeidet etter sommerferien. Vår fremdriftsplan innebærer at den nye ledningen settes i drift i 2015, sier Lont.

 

Hele prosjektet har et kostnadsanslag på rundt 4,5 milliarder kroner, dersom det velges luftledning på hele strekningen. Kostnadsanslaget er beheftet med usikkerhet på grunn av at det ennå ikke er inngått kontrakter og at det ikke foreligger endelig konsesjon på hele strekningen. Kostnadsanslaget er høyere enn da planleggingen startet for flere år siden. Hovedårsaken er at planene er vesentlig endret i løpet av konsesjonsprosessen for å kunne ta inn ny kraftproduksjon i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Nytteverdien av kraftledningen har dermed økt kraftig. Avbøtende tiltak av miljø- og naturvernhensyn har også bidradd til kostnadsøkningen.

 

Ørskog-Fardal (Sogndal) er et viktig prosjekt for å legge til rette for både satsing på fornybar energi, verdiskaping og samfunnsutvikling i Midt-Norge og Sogn og Fjordane. Midt-Norge har de siste årene vært spesielt utsatt for høye strømpriser på grunn av energiunderskudd og lav kapasitet i strømnettet inn til området. I Sogn og Fjordane og på Sunnmøre står over 100 søknader om å få bygge nye småkraftverk og mikrokraftverk på venteliste hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inntil nettet i Sogn og Fjordane får tilstrekkelig overføringskapasitet. En videre utvikling av petroleumsressursene i Midt-Norge er også avhengig av et sterkere strømnett.

 

For ytterligere kommentarer:
Konserndirektør Håkon Borgen, tel. +47 957 42 239