Prioritert og omfattende prosjekt

En ny forbindelse mellom Sunnmøre og Sogn bygges for å bedre forsyningssikkerheten til Midt-Norge og legge til rette for ny fornybar kraftproduksjon på Vestlandet. Ledningen muliggjør også nytt kraftforbruk for industri og næringsliv i regionen.

 

Styret fattet våren 2011 investeringsbeslutning for to delstrekninger olje- og energidepartementet ga endelig vedtak på i april 2011. Statnett fikk endelig konsesjon for hele prosjektet i desember 2011, med flere viktige endringer i forhold til konsesjonsvedtak fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Statnetts styre har nå fattet investeringsbeslutning for hele prosjektet.

 

Prosjektet fra Ørskog på Sunnmøre til Sogndal i Sogn og Fjordane er Statnetts høyest prioriterte og mest omfattende prosjekt. Byggearbeidene er igangsatt og de største kontraktene er allerede inngått. Totalt er det inngått kontrakter for i overkant av 2 mrd. kroner per i dag.

 

Stram tidsplan

{Citation}

- Dette er et svært omfattende byggeprosjekt med en stram tidsplan. Vi er avhengig av at nødvendige avklaringer kommer på plass, eksempelvis knyttet til kulturminner. Værforholdene i byggeperioden vil legge strenge rammer for fremdriften da vi er avhengig av omfattende helikopterbruk, spesielt i fjellområdene, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

Økt kostandsramme

Prosjektets vedtatte kostnadsramme er noe høyere enn tidligere estimert og har økt med 600 millioner kroner. Hovedårsaken er økt omfang av prosjekteringsarbeid knyttet til endringene i endelig vedtak fra 2011, samt noe høyere kostnader enn forventet på de inngåtte entreprisekontrakter.

 

Fakta om Ørskog-Sogndal

  • Ca 300 km ny ledning
  • Bygging av syv fjordspenn på til sammen 21 km
  • Kamuflerende tiltak på ca 35 % av ledningen
  • Syv transformatorstasjoner skal bygges i Ørskog, Sykkylven, Ørsta, Ålfoten, Moskog, Høyanger og Sogndal
  • Kabling av ca 1,7 km eksisterende 132 kV ledning forbi Naustdal og kabling av ca 4 km eksisterende 66 kV ledning forbi Sørdalennaturreservat i Bremanger
  • Riving av ca 170 km eksisterende 132 kV ledning

 

Kontaktperson:

Martha Hagerup Nilson

Kommunikasjonsrådgiver

Mobil: +4797171310