Statnett søker på å spenningsoppgradere eksisterende 300 kV-ledninger mellom Nedre  Røssåga og Namsos og mellom Namsskogan og Kolsvik til 420 kV for blant annet å legge til rette for ny energiproduksjon i Nordland og Midt-Norge.

 

Å oppgradere disse ledningene inngår som ett viktig ledd i å øke spenningen på eksisterende 300 kV-kraftledninger inn til og gjennom Midt-Norge til 420 kV og vil gi fleksibilitet for fremtidig utvikling av forbruk og produksjon av strøm, for å ivareta forsyningssikkerheten i regionen på lang sikt.

 

Statnett har sendt en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hvor vi beskriver hvordan vi vil gjennomføre tiltaket og hvorfor det er et behov for det. Alle berørte grunneiere, kommuner og andre interessenter oppfordres til å delta i høringsprosessen som NVE nå vil starte. 

 

Mye av dagens ledningsnett i Norge er for svakt for å møte fremtidens behov for sikker strømforsyning.

Et viktig tiltak på veien mot neste generasjon sentralnett er å øke spenningen i nettet fra 300 til 420 kV, omtalt som spenningsoppgradering. Dette gjøres ved å bygge om eksisterende 300 kV-ledninger og stasjoner, eller ved å erstatte gamle ledninger med lav kapasitet, med nye. På denne måten kan kapasiteten på hver enkelt ledning økes, med svært begrenset båndlegging av nytt areal.  Statnett ser på oppgradering som en teknisk god og miljøvennlig løsning ved at man fornyer nettet, øker kapasiteten og reduserer tapene med små inngrep i naturen.

 

For dette prosjektet så søker Statnett på å gjøre små endringer i mastene og utvide transformatorstasjonene i Nedre Røssåga og i Tunnsjødal. Endringene i mastene medfører en forlengelse av isolatorkjedet med tre til fire isolatorskåler. Det vil ikke bli en utvidelse av ryddebeltet. Spenningsoppgradering ved å bygge om eksisterende kraftledninger er samfunnsøkonomisk gunstig, ved at man øker kapasiteten i kraftledningen med 80 %  for ca. 10-15 % av prisen for å bygge nytt.

 

Det søkes også om å bygge en 13 km ny 420 kV til erstatning for deler av eksisterende simpleks 300 kV Tunnsjødal – Marka forbi Namsskogan, samt riving av eksisterende ledning og omkoplinger ved Nerfjellet og Sandådalen.

 

Fakta om prosjektet: 

  • Oppgraderingen berører kommunene Hemnes, Vefsn, Grane og Bindal kommuner i Nordland og Namsskogan, Høylandet, Grong og Overhalla kommuner i Nord-Trøndelag
  • Eksisterende 300 kV kraftledning mellom Nedre Røssåga og Namsos er 269 km lang
  • Ledningsstrekningen fra Namsos til Tunnsjødal ble idriftsatt i 1978, Tunnsjødal-Namsskogan ble idriftsatt i 1982 og ledningsstrekningen fra Namsskogan til Nedre Røssåga ble idriftsatt i 1987 
  • Eksisterende 300 kV mellom Kolsvik og Namsskogan er 35 km lang og ble idriftsatt i 1979
  • Det søkes om ombygginger av de eksisterende transformatorstasjonene i Nedre Røssåga og Tunnsjødal, samt mindre midlertidige tiltak i transformatorstasjonen i Trofors.
  • Det søkes om å bygge en 13 km ny 420 kV til erstatning for deler av eksisterende simpleks 300 kV Tunnsjødal – Marka forbi Namsskogan, samt riving av eksisterende ledning og omkoplinger ved Nerfjellet og Sandådalen 
  • Den totale investeringskostnaden er estimert til å være i størrelsesorden 800 millioner NOK  til 1,15 milliarder NOK.