For å unngå parallellføring med jernbanen søker Statnett nå om justering av konsesjonsgitt trasé over en strekning på ca. 5,7 km mellom Storlonet og Steinåmoen på Namsskogan. Det er omsøkt to nye traseer, den ene traseen vil i sin helhet gå parallelt med Statnetts ledninger inn mot Namsskogan koblingsstasjon. Traséen forlenges ca. 500 meter med denne justeringen. Den andre traseen  som er omsøkt går sirka 500 meter øst for jernbanen.

 

Statnett søkte om konsesjon for oppgradering av eksisterende 300 kV kraftledning til 420 kV  mellom Nedre Røssåga kraftverk i Nordland og Namsos transformatorstasjon i Nord-Trøndelag i januar 2014. Omsøkte oppgradering inkluderte også bygging av ny 420 kV ledning til erstatning for en eldre 300 kV ledning over en strekning på 13 km mellom Sandådalen og Nerfjellet i Namsskogan kommune. Etter innspill fra Namsskogan kommune, Statskog og Fjellstyret, samt etter dialog med reindriftsnæringen, fremmet Statnett i mai 2014 en tilleggssøknad for en trasé som delvis fulgte jernbanen fra Storlonet til Steinåmoen.

 

I samarbeid med jernbaneverket har Statnett utarbeidet en rapport som viser at med dagens tekniske løsninger på jernbanen, så kan en 420 kV ledning som går parallelt over så stor avstand  medføre farlige overspenninger både på signalanlegg og skinnegang om avstanden er mindre enn ca. 500 meter. Som et resultat av denne rapporten har Statnett derfor omsøkt to nye traseer for å unngå å komme i konflikt med jernbanen. 

 

 

Link til konsesjonssøknad