Master i vinterlandskap

Mye av dagens ledningsnett i Norge er for svakt for å møte fremtidens behov for sikker strømforsyning. Et viktig tiltak på veien mot neste generasjon sentralnett er å øke spenningen i nettet fra 300 til 420 kV, omtalt som spenningsoppgradering.

Spenningsoppgradering gjøres ved å bygge om eksisterende 300 kV-ledninger og stasjoner, eller ved å erstatte gamle ledninger med lav kapasitet, med nye. På denne måten kan kapasiteten på hver enkelt ledning økes, med svært begrenset båndlegging av nytt areal. 

I dette prosjektet vil vi gjøre mindre endringer i mastene, ved å forlenge isolatorkjedene i mastene i tillegg til å gjøre tiltak i transformatorstasjonene i Nedre Røssåga og i Tunnsjødal. Vi planlegger også å gjøre mindre endringer i transformatorstasjonen i Trofors. Vi ser på oppgradering som en teknisk god og miljøvennlig løsning ved at man fornyer nettet, øker kapasiteten og reduserer tapene med små inngrep i naturen.

Statnett har fått konsesjon for, og i løpet av 2011 oppgradert de fleste mastene mellom Nedre Røssåga og Tunnsjødal. Det står igjen 15 forankringsmaster på denne strekningen. Mellom Namsskogan og Tunnsjødal gjenstår 23 master med hengekjede som nå planlegges oppgradert til 420 kV. På en 13 km lang strekning mellom Sandådalen og Nerfjellet i Namsskogan kommune planlegges det å bygge ny 420 kV-ledning parallelt med eksisterende 300 kV-ledning som siden rives. Dette gjøres for å kunne etablere 420 kV spenning mellom Nedre Røssåga og Namsos uten at koblingsanleggene i Kolsvik og Namsskogan bygges om. Ledningen mellom Kolsvik og Namsskogan (101 master) planlegges spenningsoppgradert. Det samme gjelder 168 master på strekningen mellom Tunnsjødal og Namsos.

Transformatorstasjonene i Nedre Røssåga og Tunnsjødal planlegges utvidet med flere felter og oppgraderes til 420 kV spenning, og det planlegges mindre oppgraderinger av Trofors transformatorstasjon.