Mye av dagens ledningsnett i Norge er for svakt for å møte fremtidens behov for sikker strømforsyning. Et viktig tiltak på veien mot neste generasjon sentralnett er å øke spenningen i nettet fra 300 til 420 kV, omtalt som spenningsoppgradering.

Spenningsoppgradering gjøres ved å bygge om eksisterende 300 kV-ledninger og stasjoner, eller ved å erstatte gamle ledninger med lav kapasitet, med nye. På denne måten kan kapasiteten på hver enkelt ledning økes, med svært begrenset båndlegging av nytt areal. Vi ser på oppgradering som en teknisk god og miljøvennlig løsning ved at man fornyer nettet, øker kapasiteten og reduserer tapene med små inngrep i naturen.

Vi har derfor startet planlegging av bygging av ny 420 kV kraftledning til erstatning for eksisterende 300 kV-ledning mellom Klæbu og Aura. I første omgang er planen å oppgradere delstrekningen mellom Viklandet og Surna (Trollheim).

Oppgraderingen vil skje ved at det bygges en ny kraftledning til erstatning for den gamle som vil bli revet. Dette kan gjøres ved å bygge ny 420 kV-ledning i eksisterende korridor parallelt med eksisterende ledning. Alternative traséer vurderes på deler av strekningen av hensyn til miljø og bebyggelse.