Statnett har gjennom flere år utviklet de to kabelprosjektene som etter planen skal ferdigstilles innen 2018 og 2020. Nå er samarbeidsavtale signert med Tennet og KfW om Tysklandskabelen og med National Grid om kabelen til Storbritannia. Statnett kan dermed sende inn søknad om utenlandskonsesjon for begge prosjektene til Olje- og energidepartementet.

 

- De to nye mellomlandsforbindelsene bidrar til økt forsyningssikkerhet og økt verdiskaping i Norge. Samtidig bidrar de til utviklingen av en mer klimavennlig energisektor gjennom å legge til rette for fornybarsatsing. Jeg er glad for at vi med denne søknaden har nådd flere viktige milepæler i prosjektene, sier konsernsjef Auke Lont. – To kabler bidrar til en balansert utvikling av kraftsystemet og er en viktig del av neste generasjon sentralnett.

 

Norsk forsyningssikkerhet styrkes som følge av at utvekslingskapasiteten øker. I perioder med underskudd bidrar handelen til å sikre energitilgangen og dermed til å øke forsyningssikkerheten. I perioder med overskudd av kraft sikrer utvekslingen at den fornybare energien kommer til nytte i andre land. Den erstatter fossil kraftproduksjon, og vi oppnår god ressursutnyttelse samtidig som vi legger til rette for reduserte utslipp av klimagasser. Mellomlandsforbindelsene legger til rette for satsningen på fornybar energi både på kort og lang sikt.  I Norge og i Europa forøvrig er det ambisiøse mål om å øke fornybarandelen og redusere klimagassutslippene.

Statnetts analyser viser at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er høy og robust. Forventet nåverdi av de to planlagte investeringene er vel 18 milliarder kroner, noe som tilsvarer en internrente på 10-11 %. Dette er høyt for infrastrukturprosjekter.

 

Neste steg for prosjektene er å gå videre med konsesjonsprosessen i landene som er berørt, og å utvikle avtaler med kvalifiserte leverandører. Målet er å fatte investeringsbeslutning i 2014.

 

Fakta om prosjektene:

  • Tysklandskabelen er planlagt ferdigstilt innen 2018. Denne mellomlandsforbindelsen skal utvikles og eies 50 % av Statnett og 50 % av en konstellasjon bestående av nettselskapet TenneT og den tyske investeringsbanken KfW. Den undersjøiske kabelen vil ha en kapasitet på 1400 MW, og gå mellom Tonstad i Vest-Agder og Schleswig-Holstein i Tyskland.
  • Kabelen mellom Norge og Storbritannia er planlagt ferdigstilt innen 2020. Denne mellomlandsforbindelsen skal utvikles og eies 50 % av Statnett og 50 % av det britiske energiselskapet National Grid. Den undersjøiske kabelen vil ha en kapasitet på 1400 MW, og gå mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia.


Konsesjonssøknad_mellomlandsforbindelser.pdf 

Analyserapport samfunnsøkonomisk nytte ved spothandel

 

 

 

Kontaktinformasjon:

Gunnar G. Løvås

Konserndirektør

Mobil: 91 34 06 99
E-post: gunnar.lovas@statnett.no

 

Kristian Pladsen
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 97 58 66 88
E-post: kristian.pladsen@statnett.no