Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Systemstøtten for Ediel (SSE) som har bestått av representanter fra hele kraftbransjen. Funnene er presentert i rapporten «Nasjonal standard for utveksling av tariffer og prissignaler for nettleie» som kan lastes ned her. Det vil også bli satt opp et webinar for å gå igjennom de viktigste funnene mandag 23. august, se nederst i artikkelen for mer informasjon. 

For å utnytte strømnettet så effektivt som mulig, har Olje og energidepartementet (OED) besluttet å innføre nye regler for nettariffer fra 1. januar 2022. Disse vil sammen gi insentiver til å flytte forbruk vekk fra høylasttimer. Det forventes at nettselskapene kommuniserer informasjonen om tariffen på en måte som, sammen med informasjon om kraftprisen, setter kundene i stand til å ta i bruk smarte løsninger, som styrer forbruket ut fra når det er rimeligst for kunden.

Komplett informasjon om tariffen og de prissignalene tariffen inneholder, vil være særlig viktig for kunden. Dette er informasjon som kan sammenlignes med prislisten nettselskapene i dag publiserer på sine hjemmesider. Prissignalene er informasjon som kan brukes direkte til å styre forbruket. I rapporten er det utarbeidet informasjonsmodeller for begge disse typene informasjon.

For at informasjonen skal kunne brukes av sluttbrukere og bedrifter som lager tjenester til sluttbrukerne, er det en forutsetning at nettselskapene benytter seg av en felles standardisert informasjonsmodell. Separate informasjonsmodeller for hvert nettselskap vil hindre utviklingen av innovative tjenester.

Rapporten konkluderer med at det finnes to realistiske alternativer for å kommunisere tariffinformasjon fra nettselskapet til markedsaktørene og sluttbrukerne, direkte fra nettselskapenes egne systemer eller via Elhub. Hvis nettselskapene utvikler egne tekniske løsninger vil noen kunne få på plass dette raskt. Gjøres implementeringen i Elhub, vil det kreve mer koordinering, samtidig vil det høyst sannsynlig bli billigere for nettselskapene som helhet. I tillegg kan det redusere risiko for utilsiktede implementeringsforskjeller mellom nettselskapene. For mottakerne vil det være betydelig enklere og billigere å hente all informasjon fra alle målepunkt et sted. Uansett distribusjonsmodell må det være enkelt for markedsaktørene å få tilgang til informasjonen.

– Det finnes i dag mange innovative løsninger for styring av forbruk etter variasjon i strømprisen. Fremover må disse løsningene også ta hensyn til variasjon i prisen for nettleie. Arbeidsgruppen har utført en grundig analyse av hvordan dette best kan gjennomføres, og rapporten er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Det blir nå viktig at bransjen samles om å detaljere en felles teknisk løsning slik at forbrukerne i hele landet enkelt kan tilpasse sitt forbruk til de nye tariffene. Vi oppfordrer aktørene i bransjen til å lese igjennom rapporten og komme med innspill og forslag til videre samarbeid. Elhub og Statnett kommer til å bidra aktivt i prosessen videre, kommenterer fungerende direktør i Elhub Eigil Gjelsvik.

Resultatene fra rapporten tas nå videre inn i arbeid med å lage tekniske standarder som kan implementeres av markedet. Det må også besluttes hvilke løsninger som skal utvikles av nettselskapene, og hvilke tjenester Elhub skal tilby.

Tidspunkt for webinar er mandag 23. august klokken 13:00

Opptak av webinar fra 23. august 2021