Som systemansvarlig i kraftsystemet, skal Statnett utarbeide retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret (ref. forskrift om systemansvaret (fos) § 28a). Retningslinjene beskriver systemansvarliges praksis og hva som legges til grunn for de vedtak systemansvarlig fatter. I tillegg angir retningslinjene format, innhold og frister for de bestemmelsene som pålegger konsesjonærer å rapportere informasjon til systemansvarlig. Retningslinjene skal høres i bransjen og godkjennes av RME. Fra tidligere har Statnett utarbeidet og fått godkjent retningslinjer for fos §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 21 og 22. I tillegg har Statnett utarbeidet og fått godkjent retningslinjer for energilovforskriften § 6-1 fra NVE.   

Statnett har hatt retningslinjer for fos §§ 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 og 22b på høring blant aktørene i kraftbransjen før endelig forslag ble sendt til RME for godkjenning i mai. RME har nå godkjent retningslinjene med virkning fra 1.7.2020, men ber samtidig om enkelte presiseringer og endringer innen 1.4.2021. Oppdaterte retningslinjer vil bli sendt på høring i bransjen i løpet av høsten/vinteren. 

I sin godkjenning av retningslinjene presiserer RME at fremtidige endringer og oppdateringer av retningslinjene sendes samlet til RME to ganger i året; 1. april og 1. oktober. 

 

 

Les RMEs nyhet om saken 

 

Les mer om Statnetts utøvelse av systemansvaret og oppdaterte retningslinjer