Statnett har søkt om å byggje ny 420 kV leidning frå Aurland I kraftverk til Sogndal transformatorstasjon og vidare til Ramnaberg i Vik kommune på vestsida av Sognefjorden. Dei nye straumforbindelsane skal erstatte eksisterande 300 kV-leidningar, Aurland–Fardal frå 1975 og delar av Fardal–Hove frå 1967. Nye leidningar skal i stor grad etablerast parallelt med dei gamle leidningane, men vil byggjast i nye spenn over Vassbygdevatnet og Sogndalsfjorden. Eksisterande kraftleidning skal rivast når den nye leidninga er satt i drift.

Grunngjevinga for tiltaket er å auke kapasiteten i straumnettet mellom nord og sør for Sognefjorden. I tillegg er det behov for å fornye anlegga grunna tilstand

Vedtaket kan klagast inn til Olje- og energidepartementet.

Statnett planlegg ei byggjetid på om lag fire år frå endeleg vedtak er fatta og det er venta å nytte to år på å rive eksisterande leidningar.

 

Fakta:

  • Mengd kilometer ny leidning: 68 km, kor ca. tilsvarande mengd gamal leidning skal rivast
  • Spenningsnivå: 420 kV
  • Framdrift: Venta satt i drift 4 år etter konsesjon, rivearbeid vil gå føre seg i to år etter anlegget er satt i drift
  • Vedkjem følgjande kommunar: Sogndal, Lærdal, Aurland og Vik
  • Venta kostnad (millionar norske kroner): 940-1050