En viktig endring er at nye analyser viser at det likevel ikke er nødvendig å endre grensene mellom NO3 og NO4 som følge av ny vindkraftproduksjon i området, grensen mellom disse områdene vil derfor fortsatt være på 420Kv Tunnsjødal-Namsos og 300 kV Tunnsjødal-Verdal inntil videre.

I prognosen fra 2015 ble det også drøftet et mulig behov for endringer i områdeinndelingen på Sørlandet. Ett av alternativene var en mulig innføring av sumbegrensninger på mellomlandsforbindelsene i NO2. Behovene for kapasitetsreduksjoner har viset seg å være lavere enn forventet, og det er ikke lenger sett som nødvendig å gjøre eventuelle midlertidige endringer i områdestrukturen eller å innføre sumrestriksjoner.

Innføringen av Elhub i Norge krever en åtte måneders frysperiode på endringer i strukturelle data, inkludert områdeinndelingen. Det er derfor besluttet at det ikke vil bli noen planlagte endringer i områdestrukturen i Norge mellom første september 2018 og første mai 2019. Dette vil ikke påvirke eventuelle ekstraordinære endringer for å møte krevende energisituasjoner.

I forbindelse med implementeringen av EU-regler rundt kapasitetsberegninger, er det knyttet noe usikkerhet til hvordan reglene rundt likebehandling av interne flaskehalser og flaskehalser på områdegrenser. Noen tolkninger av regelverket vil kunne innebære at Statnett må revurdere enkelte områdegrenser på nytt. Det vil bli informert nærmere dersom det gjennomføres en slik vurdering og denne fører til endringer i strukturen.

I forbindelse med innføringen av flytbasert markedskobling, vil Statnett den nærmeste tiden vurdere hvorvidt det er nødvendig med en egen gjennomgang av i hvilken grad dette vil påvirke inndelingen i budområder. Mer informasjon vil bli tilgjengeliggjort dersom man velger å gjennomføre en slik gjennomgang.