I dag avregnes aktørenes ubalanser i et felles system for Norge, Sverige og Finland. Oppgaven utføres av det felleseide selskapet eSett Oy. Avtalen bekrefter et felles ønske om at Energinet slutter seg til samarbeidet mellom Statnett, Svenska Kraftnet og Fingrid, for å opprette en felles nordisk balanseavregning. Dette vil bidra til harmonisering og vil være et skritt i retning av å etablere et felles nordisk sluttbrukermarked.

De fire TSOene har signert en intensjonsavtale som innebærer å ta en endelig avgjørelse innen utgangen av 2018. I tiden som kommer, vil partene sammen se på hvordan danske aktører skal integreres i balanseavregningen, samt hvordan Energinet kan innlemmes i eSett.