Statnett lanserer i dag Statnetts Systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) 2017-21. Utviklingen mot et mer klimavennlig og tettere europeisk integrert kraftsystem har stor betydning for driften av kraftsystemet. Vi får et mer integrert og komplekst kraftsystem, og vi må tilpasse både systemdrifts- og markedsløsningene for å utnytte mulighetene og ivareta sikker og effektiv drift. Utviklingen av et felles europeisk regelverk og felles drifts- og markedsløsninger legger føringer også for Norge, og Statnett er derfor aktive i det europeiske arbeidet med utviklingen av et indre energimarked og utformingen av regelverket for å bidra til rammebetingelser som er effektive og også ivaretar norske interesser.  Statnett har lagt en ambisiøs og offensiv SMUP for 2017-2021.

SMUP beskriver sentrale strategiske satsingsområder for Statnett. Dette knytter seg spesielt til:

  • Utvikle det nordiske samarbeidet blant annet gjennom vårt nye balanseringskonsept
  • Utvikling av arbeidsfordeling og samarbeidsformer mellom ulike nettnivåer som er satt på dagsorden i og med EUs tredje elmarkedspakke
  • Utvikle en mer automatisert systemdrift basert på mer informasjon i sanntid

 

Planen beskriver konsekvenser av endringer fremover og prioriterte tiltak frem mot 2021. Målet er å sørge for god kontroll i et mer komplekst kraftsystem og legge til rette for bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping.

- Jeg er veldig fornøyd med at nye SMUP nå er på plass. Dette var første gang vi gjennomførte en offentlig høringsprosess, og det er gledelig å kunne konstatere at prosessen har vært meget nyttig. Vi har fått gode innspill som vi tar med oss i det videre arbeid. Bransjen står foran viktige utviklingsoppgaver i kommende år, og vi må i enda større grad enn tidligere jobbe sammen for å nå felles, nasjonale mål. Derfor hilser jeg bransjeaktørenes ønske om mer samarbeid velkommen. Det er en ambisjon vi deler, sier Øivind Rue, konserndirektør for drift og marked i Statnett.

Statnett vil sammenfatte og besvare høringsinnspillene i et eget dokument som publiseres samtidig med SMUP. Høringssvarene tilsier at bransjen vurderer SMUP som et godt virkemiddel for informasjon, og det gis generelt bred støtte til utviklingstiltakene som er skissert. Blant annet er det god støtte til innføring av finere tidsoppløsning i markedene og en økt grad av automatisering. Bransjen påpeker samtidig at planen er omfattende og vil ha konsekvenser for aktørene, blant annet ved at det kreves endringer i deres IKT-systemer. Åpenhet rundt Statnetts vurderinger og konsekvenser av alternative løsninger er derfor viktig.

Bransjen peker på behovet for god informasjon, tett samarbeid og en tidlig bransjeinvolvering i utviklingen av nye løsninger. - Statnett ønsker å legge til rette for at informasjon som påvirker beslutninger og utvikling for aktørene gis så tidlig som mulig, og med nødvendig grad av detaljering, sier Rue. - Samtidig er det utfordrende å gi en presis og bindende plan, på grunn av stor usikkerhet. Ikke minst av den grunn anser vi det som svært viktig med et godt samarbeid med bransjen og tidlig involvering i nye løsninger. Vi ønsker en nærmere dialog med bransjen rundt hvordan samarbeidet kan organiseres bedre og på en måte som er effektiv for alle parter, legger han til.

Høringssvarene gir ingen større innsigelser til SMUP. Det er derfor ikke gjort omfattende endringer fra høringsversjonen, men noen tilføyelser og mindre justeringer på noen områder. Videre er prosjektbeskrivelsene og fremdriftsplanene oppdatert. Den største endringen i planene er informasjon om nytt nordisk balanseringskonsept for Norden, som ikke var omtalt i høringsversjonen. Statnett vil i løpet av høsten konkretisere dette videre, og endringen vil også ha konsekvenser for flere pågående prosjekter. Statnett vil derfor i løpet av høsten utarbeide en oppdatert plan for porteføljen, og en oppdatert tiltaksplan vil bli publisert i løpet av første halvår 2018.