Konseptvalgutredningen ble oversendt Olje- og energidepartementet 1. oktober 2015, og de har nå gitt sin prosessledende uttalelse.

- På bakgrunn av Olje- og energidepartementets uttalelse vil Statnett gå i dialog med aktørene til gassprosesseringsanlegget på Nyhamna for å fortsette arbeidet med å utvikle løsninger og tilhørende vilkår som vil bedre leveringspåliteligheten til Nyhamna, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Departementet rangerer, i likhet med Statnett, indre konsept som best. Indre konsept innebærer å beslutte og gjennomføre tiltak trinnvis. I utredningen ble det foreslått å omsøke utbygging av en ny stasjon i Isfjorden samtidig som det ble foreslått å starte prosessen med å vurdere en ny kraftledning fra Isfjorden mot Nyhamna.

Departementet forutsetter i sin uttalelse at Statnett også bør vurdere andre tiltak innenfor indre konsept, men også andre løsninger som kan bedre leveringspåliteligheten til Nyhamna og legge til rette for tosidig strømforsyning.

Videre peker departementet på at Forskrift om leveringspålitelighet legger til rette for at kunder som ønsker bedre leveringskvalitet enn det som følger av kravene i forskriften, kan inngå avtale med nettselskapet. 

- Statnett er av den oppfatning at Nyhamna bør ha en bedre leveringspålitelighet enn det de har i dag. Vi er derfor fornøyde med at vi kan gå videre i vårt arbeid med å sikre nettopp dette, avslutter Håkon Borgen.