I dom fra 26. juni 2017 har Høyesterett gitt Statnett fullt medhold i at eiendomsskattevedtak fra de tre kommunene Hol, Hjelmeland og Evje og Hornnes, er ugyldige.

Saken gjaldt anke over Gulating Lagmannsretts dom av 28. juni 2016 hvor retten kom til at tre takstvedtak som fastsatte eiendomsskattegrunnlaget for Statnetts kraftoverføringsanlegg i de tre kommunene var ugyldige. Lagmannsretten fastsatte retningslinjer for hvordan nye takster skulle utføres. Ankene ble forkastet av en enstemmig Høyesterett.

Saken er prinsipiell fordi Høyesterett måtte ta stilling til hvorvidt domstolene kan overprøve kommunenes skjønnsutøvelse ved fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag. Dommen har derfor stor betydning fordi den åpner for overprøving av hvorledes eiendomsskattegrunnlag for alle anlegg, klassifisert som verk og bruk, fastsettes.

- Statnett er tilfreds med utfallet av saken. Det har vært en lang rettsprosess som nå har fått sin endelige avklaring, sier konserndirektør Knut Hundhammer.

- Statnett er opptatt av å betale riktig eiendomsskatt, og denne dommen vil føre til mer enhetlig praksis i verdifastsettelsen, større likebehandling mellom kommunene, mer transparente vedtak og større forutsigbarhet, legger han til.