Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter. Forskjellen, benevnt som mer- eller mindreinntekt, skal balanseres ut over tid gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts regnskapsmessige akkumulerte inntekter tilsvarer regulert tillatt inntekt. Regnskapsmessig resultat etter skatt for konsernet ble 550 millioner kroner i 1. halvår 2017 (463 millioner kroner).   

Konsernets driftsinntekter for 1. halvår 2017 var 3 682 millioner kroner, sammenlignet med 3 225 millioner kroner i 1. halvår 2016. Økningen i driftsinntekter skyldes hovedsakelig økte tariffinntekter. Tariffinntekter fra fastledd har økt som følge av endret tariffsats for forbrukskunder basert på en økning i Statnetts tillatte inntekt, mens tariffinntekter fra energiledd er uendret.

Konsernets totale driftskostnader ble 2 741 millioner kroner i 1. halvår 2017 (2 423 millioner kroner). Økningen i 1. halvår 2017 skyldes økte avskrivninger som følge av økt anleggsmasse og reduksjon i estimat på restverdier, samt økning i andre kostnader som følge av høyere aktivitet i konsernet.  

Statnett har store utbyggingsprosjekter under planlegging og gjennomføring. Statnett konsern har investert 4 074 millioner kroner i 1. halvår 2017, mot 3 123 millioner kroner i 1. halvår 2016. Forventet investeringsnivå for 2017 er på ca. ti milliarder kroner.  

Statnetts mer-/mindreinntekt

Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksomheten som er regulert ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts inntekter. Tillatt inntekt økte fra 3 448 millioner kroner i 1. halvår 2016 til 3 940 millioner kroner i 1. halvår 2017. I 1. halvår 2017 hadde Statnett en mindreinntekt på 407 millioner kroner (314 millioner kroner), eksklusive renter. Mindreinntekten skyldes at inntektene fra nettvirksomheten var lavere enn tillatt inntekt. Ved utgangen av 1. halvår 2017 var akkumulert mindreinntekt inkludert renter 63 millioner kroner. Endringen er i tråd med planene om å redusere akkumulert merinntekt over tid.

Utsikter

Statnett er inne i en periode med historisk høyt investeringsnivå. Investeringene omfatter blant annet mellomlandsforbindelsene til Tyskland og England som er viktige for utviklingen og integreringen av det nordeuropeiske kraftsystemet, oppgradering av Vestre Korridor, ny ledning fra Ofoten og nordover, og den vindkraftdrevne utbyggingen mellom Namsos og Surna

Klimapolitikk og fallende kostnader for fornybarproduksjon påvirker hvordan kraft produseres og forbrukes i hele Europa. Effektive og automatiserte system- og markedsløsninger og økt nordisk samarbeid, er nødvendig. Derfor har Statnett sammen med Svenska Kraftnät utviklet en ny balanseringsmodell for det nordiske kraftsystemet.

I 2021 vil Statnett ha gjennomført store deler av den planlagte utbyggingen av transmisjonsnettet, og vil gå over i en ny fase. I de neste 10 til 15 årene vil økt utnyttelse av eksisterende nett, sammen med en kostnadseffektiv gjennomføring av nødvendige reinvesteringer, stå sentralt. Statnetts mål er en utflating av totalt tariffnivå til sluttbrukeren når de store investeringene er gjennomført. Statnett er opptatt av å opprettholde posisjonen som en av de mest kostnadseffektive TSO-er i Europa. Teknologiutvikling og digitalisering gjør det mulig å utvikle nye og mer kostnadseffektive løsninger. I 2013 etablerte foretaket en målsetting om å øke effektiviteten med 15 prosent til utgangen av 2018. Ut fra resultatene så langt forventer Statnett å nå målet.

Last ned halvårsrapporten her

NB! På grunn av feil i opprinnelig lenke, er riktig versjon av rapporten publisert 28.08.2017.