Elhub AS kommuniserte tidligere i år at det var behov for utvidet tid til å teste Elhub og at det jobbes ut i fra planer om oppstart av Elhub i første kvartal 2018.

I ettertid har det blitt jobbet med å kvalitetssikre planverket og tiltak for å sikre fremdrift. I denne prosessen har det kommet mange innspill fra eksterne interessenter om at ny plan for lansering av Elhub må være endelig og robust. Dette gjelder ikke minst i forhold til markedsaktørenes forberedelser og at eventuelle ytterligere utsettelser er administrativt krevende og kostbare i denne fasen av prosjektet.

- Derfor er det viktig at vi nå bruker nødvendig tid på dette arbeidet, noe som også innebærer ekstern kvalitetssikring. Ny fremdriftsplan vil bli presentert i løpet av september, sier daglig leder i Elhub, Tor Bjarne Heiberg.

Testingen for systemleverandører fortsetter igjennom sommeren, mens den første gruppen med markedsaktører vil få tilgang til å teste over sommeren. – Så får vi komme tilbake til endelig dato for oppstart av markedstesten for alle aktører når planen er endelig fastlagt, sier Heiberg.