I år legger Statnett for første gang fram Nettutviklingsplan 2017 og Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-21 samtidig. Samlet beskriver de to rapportene hvordan Statnett søker å løse sitt samfunnsoppdrag på en mest mulig helhetlig og kostnadseffektiv måte, og målet er at det skal bli enklere å forstå helheten i de mange tiltakene og tilrettelegge for en bred involvering av transmisjonsnettets og kraftsystemets interessenter.

Nettutviklingsplan

Nettutviklingsplan 2017 gir et oppdatert bilde av pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. I tillegg skisseres utviklingstrekk og muligheter for videre utvikling av nettet helt fram mot 2035-40.

De neste fem årene, frem til 2021, forventer Statnett å investere for 40-50 milliarder kroner. Etter dette øker usikkerheten, både knyttet til behov og lønnsomhet for planlagte prosjekter, og ved at det kan komme nye prosjekter.

- Vi er inne i en fase der vi trenger å gi et løft til transmisjonsnettet, og dermed ha et høyere investeringsnivå enn ellers, forteller Håkon Borgen, konserndirektør for teknologi og utvikling i Statnett.

- Det handler om å bedre forsyningssikkerheten i sårbare områder som Nord-Norge, Stor-Oslo og Stavanger-regionen, i tillegg til at det har vært nødvendig å klargjøre nettet for mye nytt forbruk og ny produksjon. Vi ferdigstiller også to nye mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia innen 2021.

Med dette på plass går Statnett inn i en ny fase der det samlede investeringsnivået mest sannsynlig går ned. Samtidig skal Statnett møte et behov i samfunnet som kan utvikle seg på en annen måte enn det vi kjenner til i dag. Det jobbes derfor aktivt med å komme i forkant med planer som tar høyde for denne usikkerheten.

Høringen er avsluttet og ikke lenger tilgjengelig. 

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen 2017-2021 beskriver Statnetts oppgaver knyttet til systemansvaret, sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene av endringer fremover, og prioriterte tiltak frem mot 2021.

Statnett har lagt en ambisiøs og helhetlig plan for videreutvikling av markedsdesign og virkemidler i systemdriften. Gjennom målrettet arbeid og prioriterte tiltak vil vi sørge for god kontroll i et internasjonalt og mer komplekst kraftsystem med mer dynamikk, større og raskere variasjoner og endringer på lavere nettnivå. Vi skal legge til rette for god ressursutnyttelse og økt verdiskaping.

- Systemdriften står overfor store endringer i årene som kommer. Derfor er det viktig at Statnett har omfattende og ambisiøse planer for utviklingen av nye verktøy. Denne planen gir oss et godt utgangspunkt for dette arbeidet, sier Øivind Rue, konserndirektør for drift og marked i Statnett.

Nye løsninger vil påvirke bransjen, og Statnett ønsker å legge til rette for at informasjon som påvirker beslutninger og utvikling for aktørene gis så tidlig som mulig, og med nødvendig grad av detaljering. Samtidig er det utfordrende å gi en presis og bindende plan, på grunn av stor usikkerhet. Store endringer og økt kompleksitet i kraftsystemet krever kompetansebygging, og det europeiske regelverket er fortsatt under utvikling. Det vil derfor ta tid å få alle de gode løsningene på plass.


Høringen er avsluttet og ikke lenger tilgjengelig.