-Når det operative ansvaret for håndteringen av balanseavregningen ble gitt til eSett Oy første mai, var det et stort og viktig skritt for det felles nordiske elektrisitetsmarkedet. eSett Oy er sammen med de nordiske systemoperatørene i front i Europa med å sørge for balanseavregning på tvers av grensene. Nå avregner vi sammen, et skritt som ikke hadde vært mulig uten et svært godt samarbeid med markedsaktørene, sier Minnakaisa Ahonen, som leder selskapet.

eSett Oy vil være aktørenes kontaktpunkt og sørge for en pålitelig og stabil balanseavregning uansett hvor de befinner seg i de tre landene. Selskapet håndterer avregningen på vegne av de tre systemoperatørene og er nå ansvarlig for den daglige avregningen som involverer mer enn 1000 markedsaktører. Aktørene er balanseansvarlige parter, regionale nettselskaper og kraftomsetningsselskaper i Finland, Norge og Sverige.

-Nå håper vi at neste skritt er å inkludere Danmark og Energinet.dk i samarbeidet, sier Ahonen.

-Et velfungerende marked i Norden er en viktig forutsetning for at vi skal møte utfordringene med å sikre Norden trygge leveranser av ren energi i fremtiden. Dette er et viktig skritt, og en sentral komponent i et framtidig nordisk energisamarbeid, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.