Gode estimater for tilstand og restlevetid er avgjørende for kostnadseffektive prosesser og god anleggsforvaltning. Nå er første delrapport i det treårige FoU-prosjektet levert. Rapporten gir en oversikt over hva Statnett gjør innen anleggsforvaltning i dag, hvilke utfordringer vi har og mulige forbedringsområder. Videre beskriver rapporten muligheter som ligger i eksisterende kommersielle IKT-systemer for anleggsforvaltning og relaterte modeller som det forskes på.

Potensiale for økt verdiskaping

I dag er ikke alle nødvendige data for estimering av tilstand og restlevetid lett tilgjengelige for analyse og beslutningstaking i Statnett. Det er et stort potensiale for økt verdiskaping ved mer sanntidsdata og mer automatisk innhenting av tilstands- og driftsdata. Disse dataene, kombinert med informasjon fra inspeksjoner, vil være essensielt for å estimere tilstand, feilsannsynlighet og restlevetid. 

Målet til Statnett er å basere alle vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger på tilstand- og risikovurderinger, noe som blant annet vil kreve nye IKT-løsninger i Statnett. I prosjektet er det derfor viktig å vurdere systemarkitektur, datamodeller og analysemetoder for å kunne bruke 'big data' i anleggsforvaltningen.

FoU-samarbeid

SAMBA-prosjektet startet i 2016 og er støttet av Norsk Forskningsråd. SINTEF Energi, GE Grid Solutions, ABB og IBM er partnere i prosjektet. Prosjektet er viktig for Statnett, spesielt fordi selskapet er inne i en periode hvor mange aldrende komponenter øker reinvesteringsbehovet, samtidig som mange prosjekter for kapasitetsøkning i nettet planlegges.