Elhub skal brukes av alle markedsaktører gjennom deres IT-løsninger, samt at kundeforhold og forbruk blir tilgjengelig for alle strømforbrukere. Omfattende og grundig testing av løsningen før den lanseres er derfor en vesentlig del av prosjektet.

- Vi har over en lengre periode testet Elhub-systemet mot IT-systemene som markedsaktørene skal benytte. Den senere tids testing har avdekket for mange feil til at det er forsvarlig å kjøre videre som planlagt Alternativet var at vi dro med oss feilene inn i driftsfasen. Derfor forlenger vi testperioden frem til første kvartal neste år. Det fortoner seg som den klart beste løsningen i dagens situasjon, forklarer daglig leder i Elhub AS, Tor B. Heiberg.


Før Elhub lanseres skal alle markedsaktører teste og bli godkjent for integrasjon med Elhub, og ifølge opprinnelig fremdriftsplan skulle testen for alle markedsaktører starte 1. juni 2017.

- Vi vil nå bruke tiden frem til sommerferien for å herde systemet, noe som innebærer fortsatt testing mot eksterne systemleverandører og etter hvert pilotaktører. Men oppstart av testingen for alle markedsaktørene må skyves til etter sommeren, fortsetter Heiberg.

Markedsaktørenes forberedelser har vist god progresjon, men forsinkelsen medfører at deler av de resterende aktivitetene i innføringsplanen må forskyves. For ikke å miste moment i testing og den gode utviklingen i aktørenes datakvalitet vil vi opprettholde fristene for gjennomføring av systemgodkjenning og migrering av data som ligger før sommerferien. Elhub vil i samråd med markedsaktørene og NVE utarbeide oppdatert planer som vi tar sikte på å ha ferdig før sommerferien.

For øvrig vil vi distribuere mer detaljerte informasjon til markedsaktørene om konsekvenser av forsinkelsen.

Fakta om Elhub:
Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF. Elhub AS skal etablere og operere en datahub for det norske kraftmarkedet i henhold til retningslinjer gitt av NVE. For mer informasjon se: https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/sluttbrukermarkedet/elhub samt www.elhub.no