Et nett for fremtiden

Ved årsskiftet 2016/2017 var vi nesten halvveis i vår ambisiøse utbyggingsplan for å forsterke transmisjonsnettet over hele landet. De siste fem årene, fra 2011 til 2016, har vi bygget nytt og oppgradert nett for mer enn 30 milliarder kroner. Dette omfatter omlag 850 kilometer ny ledning, oppgradering av mer enn 340 kilometer eksisterende ledning, flere nye og oppgraderte stasjoner, i tillegg til kabelprosjekter og nye IKT-løsninger.

I 2016 fullførte vi det hittil største, enkeltstående kraftledningsprosjektet i Norge; byggingen av 420 kV kraftledning mellom Ørskog på Sunnmøre og Sogndal. Det omfatter 300 kilometer ny kraftledning og seks nye transformatorstasjoner. I et annet stort prosjekt, mellom Ofoten i Nordland og Balsfjord i Troms, ble to av tre delstrekninger av 420 kV-kraftledningen ferdigstilt i 2016. Dette styrker forsyningssikkerheten i våre nordligste fylker.

Statnett har også startet utbygging av flere nye prosjekter i 2016, hvorav de største er mellomlandsforbindelsene til Tyskland og England, første byggetrinn av nye kraftledninger mellom Namsos og Surna, samt mellom Balsfjord og Skaidi. Arbeidet med å overta resterende deler av transmisjonsnettet går også fremover. I 2016 inngikk Statnett avtale med BKK om overtagelse av transmisjonsnettet i Bergensområdet.

De neste fem årene skal vi sluttføre hovedfasen av den pågående utbyggingsplanen og investere ytterligere 40-50 milliarder kroner i nettutbygging for å dekke fremtidens behov. Parallelt med utbyggingen, jobber vi sammen med resten av bransjen med å utvikle markedsløsningene og digitalisere kraftsystemet, for å gjøre det mer intelligent og sikkert.

Forsterket sikkerhetsfokus

I 2016 styrket Statnett innsatsen for å nå vår nullvisjon for ulykker og fraværsskader. Et omfattende internprogram (Sikkerprogrammet) har som mål å øke ansattes bevissthet om sikker adferd og styrke sikkerhetskulturen, både internt og hos våre leverandører. HMS-fokuset ble ytterligere vektlagt som følge av to fatale ulykker i april og mai, hvor to ansatte hos våre leverandører mistet livet på to av Statnetts utbyggingsprosjekter. Konsernledelsen vedtok da en HMS handlingsplan med forbedringsområder som vi fortløpende implementerer i egen organisasjon og i samarbeid med våre leverandører.

Lavere tariffer i 2016

Statnettkonsernets underliggende resultat etter skatt for 2016, var 1 398 millioner kroner, på nivå med 2015. Høyere tillatt inntekt i 2016 på bakgrunn av økt anleggsmasse, ble motvirket av endrede regler for periodisering av pensjonskostnader i inntektsrammen fra 2016 og en positiv engangseffekt ved omlegging fra ytelses- til innskuddsbasert pensjonsordning i 2015.

Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter. Forskjellen, benevnt som mer- eller mindreinntekt, skal balanseres ut over tid gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts regnskapsmessige akkumulerte inntekter tilsvarer regulert tillatt inntekt. Regnskapsmessig resultat etter skatt i 2016 var 645 millioner kroner, mot 1 103 millioner kroner i 2015. Tariff- og flaskehalsinntekter har vært lavere enn tillatt inntekt, og Statnetts akkumulerte merinntekt ble i 2016 redusert med 1 003 millioner kroner. 

Et godt driftsår

Året 2016 forløp uten større driftsutfordringer, mye takket være en relativt stabil værsituasjon og god driftsplanlegging. Under ekstremværet Tor i januar, som berørte Midt- og Nord-Norge, ble transmisjonsnettet berørt med kun kortere utfall i noen få, kystnære områder.

Kostnadseffektivitet

Statnett er opptatt av å opprettholde posisjonen som en av de mest kostnadseffektive TSO-er i Europa. I 2013 etablerte vi en målsetting om å øke effektiviteten med 15 prosent til utgangen av 2018. Resultatene har så langt vært gode og programmet har bidratt til lavere kostnadsvekst enn den økte aktiviteten skulle tilsi. Statnett forventer å nå målet i 2018.

I tillegg til styrets beretning for 2016, regnskap og noter inneholder årsrapporten Statnetts årlige rapportering om samfunnsansvar, og en ny rapport om kostnadsutvikling i Statnett.

Last ned hele Statnetts årsrapport 2016 her