God dialog rundt utviklingen av nye løsninger og tiltak er viktig, spesielt i en tid med store endringer. Kraftsystemet er et samspill mellom produksjon, forbruk og nett, og sikker og effektiv systemdrift forutsetter hensiktsmessig funksjonalitet, leveranser av systemtjenester og et godt samspill med aktørene. 

 

For å møte bransjens behov for mer og tydeligere informasjon om utviklingen av nye løsninger og tiltak publiserer vi i juni følgende dokumenter:

 

  • Tiltaksplan for de neste 5 årene, med beskrivelser av tiltak og fremdriftsplan
  • Notat om utvikling av systemtjenester
  • Verdiskapingsrapport

 

Siste Systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) ble utgitt i 2014. Ny SMUP er utsatt til 2017, for å komme i fase med Nettutviklingsplanen (NUP). Mer informasjon om gjeldende SMUP kan du lese her.               

 

Tiltaksplan for systemdrifts- og markedsutvikling 2016-2021

Tiltaksplanen er omfattende og ambisiøs, noe som gjenspeiler et stort behov for å møte omfattende endringer i kraftsystemet og nye krav gjennom nytt europeisk regelverk. Gjennom denne tiltaksporteføljen vil vi legge til rette for neste generasjon kraftsystem. Tiltakene er gruppert innenfor følgende hovedområder:

 

  1. Sikre funksjonalitet i anlegg tilknyttet kraftsystemet
  2. Videreutvikle energimarkeds- og handelsløsninger
  3. Videreutvikle system- og balansetjenester
  4. Videreutvikle støttesystemer og automatisering

 

Tiltaksplanen gir en beskrivelse av de enkelte tiltakene.  Fremdriftsplanene er basert på gjeldende europeiske, nordiske og nasjonale planer. Tiltak som er nødvendige for å ivareta fortsatt god driftssikkerhet i en mer kompleks og utfordrende systemdrift har høyeste prioritet. Men en rekke tiltak er også viktige for å legge til rette for bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping. Mange tiltak er en del av utviklingen mot ett europeisk marked. 

 

  

Forventning om utvikling av systemtjenester

Notatet gir en kortfattet presentasjon av dagens rammevilkår for bruk av systemtjenester og andre virkemidler i systemdriften. Notatet beskriver også hvordan vi forventer at utviklingstrekkene vil påvirke behovet og rammevilkårene for systemtjenester de neste fem årene, så langt det har vært mulig å tydeliggjøre dette. På grunn av stor usikkerhet på mange områder har det vært vanskelig å være så konkret som ønskelig når det gjelder reservevolum fremover. Notatet gir videre et innblikk i pågående analyser og problemstillinger som er relevante for fremtidig bruk og anskaffelse av systemtjenester.

 

 

Verdiskapingsrapport 2016

Årets verdiskapingsrapport fokuserer på bidraget til verdiskaping fra tidligere og pågående prosjekter innenfor systemdrifts- og markedsutvikling. Nye verdiestimater er beregnet ved å kombinere statistikk og markedssimuleringer fra dagens kraftsystem, med de endringene vi forventer når de nye kablene NordLink og North Sea Link er i kommersiell drift (endring i prisnivå, prisstruktur, kabelkapasitet o.l.). Selv om det er usikkerhet knyttet til verdiestimatene presentert i rapporten, vurderer vi konklusjonene som robuste. Gjennom planlagte tiltak vil åpne opp nye muligheter for norske, fleksible energiressurser, samtidig som driftssikkerheten ivaretas.