ETC (Energy Transition Commission) er sammensatt av representanter på tvers av hele energisektoren, med blant annet investorer, ledere fra store energiselskaper, energibasert industri og representanter for akademiske institusjoner. Kommisjonen ledes av Lord Adair Turner, som tidligere bl.a. har ledet britenes Committee on Climate Change.

 

Klima og vekst

ETC skal se på hvordan endringer innen energisektoren vil kunne bidra til å takle klimautfordringen samtidig som man sikrer bærekraftig vekst. 27. april lanserte de den første av flere rapporter, en analyse av de nasjonale forpliktelsene etter Paris-avtalen til 16 land verden over i tillegg til EU-landene.
Rapporten viser at forpliktelsene ikke er nok for å oppnå målet om å holde den globale oppvarmingen godt under to grader.

 

"Innen slutten av dette århundret må vi sikre 10-11 milliarder mennesker samme levestandard som de rikeste 10% har i dag, samtidig må vi i 2050 sørge for en reduksjon av energirelaterte klimautslipp med 70% fra 2010-nivå. Skal vi forme den nødvendige revolusjonen vi trenger for energisystemet er vi avhengig av innspill fra en rekke ulike aktører. ETC vil samle disse ulike aktørene, som gjerne har ulikt utgangspunkt, men som alle er samlet i forpliktelsen om å begrense global oppvarming til godt under 2 grader", sier Adair Turner om arbeidet som nå er i gang.

 

Må sette høyere mål

Analysen viser bl.a. at økningen innen nullutslippsenergi må være på minimum ett prosentpoeng per år og energieffektiviteten må økes tre prosent per år frem til 2050 dersom togradersmålet skal oppnås. Den viser også at for å oppnå den nødvendige omleggingen trengs nye internasjonale finansielle løsninger og teknologioverføring mellom landene.

 

"Det er helt nødvendig å finne gode løsninger for fremtidens energisystem om vi skal sikre klimamålene samtidig som flere får tilgang til energien de behøver for vekst. Det er derfor et viktig arbeid ETC skal gjøre, og Statnett setter pris på å få muligheten til å bidra til dette arbeidet", sier Auke Lont, som er medlem av den internasjonale kommisjonen.

 

Du kan lese mer om ETC og laste ned rapporten på deres hjemmesider (på engelsk).