BKK er i ferd med å bygge den såkalte ytre ring som innbefatter ny 420 kV kraftledning på strekningen fra Kollsnes til Mongstad, og videre fra Mongstad til Modalen. Sistnevnte strekning er under planlegging. Disse anleggene forventes klassifisert som transmisjonsnett, og kjøpes derfor av Statnett etter ferdigstillelse. Disse prosjektene er høyt prioritert, og har stor betydning for kraftforsyningen til Bergen, offshore- og industrivirksomhetene knyttet til Kollsnes og Mongstad, samt tilknytning av ny produksjon i området.

 

For å bidra til effektiv videreføring av prosjektene har BKK Nett AS og Statnett SF valgt å inngå en avtale med virkning fra 1. januar i år.

 

Avtalen mellom Statnett og BKK har en ramme på rundt 3,5 milliarder kroner over tid.

 

Avtalen innebærer følgende:

 

  • Statnett overtar med virkning fra 1. januar 2016 BKK Netts eksisterende sentralnettsanlegg Fana, Arna, Dale, Samnanger, Evanger og Modalen stasjon, samt sentralnettlinjene Evanger - Dale, Evanger - Modalen, Dale - Arna - Fana, Evanger - Samnanger og Samnanger - Fana.

  

  • BKK Nett bygger ferdig ledning og kabel på strekningen Kollsnes - Mongstad. Dette prosjektet forventes ferdigstilt mot slutten av 2016. Sammen med eksisterende 300 kV-ledning Fana - Kollsnes vil denne utgjøre første del av ytre ring. Partene har tilrettelagt for at Statnett overtar kraftledningen Fana - Kollsnes - Mongstad fra 1. januar 2018.

  

  • Prosjekteringen av Mongstad - Modalen pågår etter at BKK Nett i juni 2015 fikk konsesjon for å bygge ledningen. En egen avtale om Mongstad - Modalen vil bli inngått når BKK Nett fatter sin investeringsbeslutning for prosjektet.

 

  •  BKK Nett har gjennom avtalen ansvar for drift, vedlikehold og beredskap i inntil 5 år for anleggene som kjøpes av Statnett.

 

BKK Netts administrerende direktør Thor André Berg uttaler følgende: - Vi har inngått en god avtale med Statnett. Når strekningen Kollsnes - Mongstad - Modalen er ferdig bygget, vil det sikre en solid strømforsyning i vårt område og vi er trygg på at Statnett vil forvalte disse anleggene på en god måte. BKK Nett skal fortsette å utvikle et sikkert strømnett i eget nettområde, sier Berg.

 

Statnetts konserndirektør Knut Hundhammer gir følgende kommentar: - Statnett er glad for å ha oppnådd en avtale med BKK, som den største eier av sentralnettanlegg utenom Statnett, om overtakelse av både de eksisterende sentralnettanlegg og de som skal bygges de næreste årene. Hensynet til kraftforsyningen i bergensområdet har vært lagt til grunn av begge parter i forhandlingene. Statnett har lagt stor vekt på å få til en avtale med BKK som sikrer at vi kan benytte BKKs kompetanse og gjennomføringsevne i  de viktige prosjektene i ytre ring, men også for å bistå i driften av eksisterende anlegg i en overgangsfase. Vi ser frem til videre samarbeid i årene som kommer. Jeg vil understreke at avtalen er innenfor rammene av det vi tidligere har kommunisert gjennom våre langsiktige planer.

 

Kontaktpersoner:

BKK Nett: Adm.direktør Thor Andre Berg. mob.nr. 950 82 255, thor-andre.berg@bkk.no

Statnett: Konserndirektør Knut Hundhammer, mob.nr. 901 65 299, knut.hundhammer@statnett.no