Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter. Forskjellen (mer- eller mindreinntekt) skal balanseres ut over tid gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts regnskapsmessige akkumulerte inntekter tilsvarer regulert tillatt inntekt. Regnskapsmessig resultat etter skatt for konsernet ble 158 millioner kroner i 4. kvartal 2015 (106 millioner kroner), og 1 103 millioner kroner for året 2015 (829 millioner kroner).   

 

Konsernets driftsinntekter for 4. kvartal 2015 var 1 507 millioner kroner, sammenlignet med 1 426 millioner kroner i 4. kvartal 2014. For året 2015 var konsernets samlede driftsinntekter 5 906 millioner kroner (5 563 millioner kroner). Økningen i driftsinntekter i 2015 skyldes i hovedsak høyere flaskehalsinntekter i Norden og på NorNed-forbindelsen som følge av historisk lave priser i Sør-Norge og derav store prisforskjeller.

 

Konsernets totale driftskostnader ble 1 327 millioner kroner i 4. kvartal 2015 (1 226 millioner kroner). For året 2015 var driftskostnadene 4 192 millioner kroner (4 185 millioner kroner). Det har i 2015 vært reduserte lønnskostnader som følge av en engangseffekt knyttet til omlegging til ny pensjonsordning, samt reduserte kostnader til systemtjenester og overføringstap som motvirkes noe av høyere avskrivninger.

 

Statnett har store utbyggingsprosjekter under planlegging og gjennomføring. Statnett konsern har investert 5 820 millioner kroner i 2015, mot 6 037 millioner kroner i 2014.  

 

 

Statnetts mer-/mindreinntekt

Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksomheten som er regulert ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts inntekter. Tillatt inntekt økte fra 6 054 millioner kroner i 2014 til 6 236 millioner kroner i 2015. Statnett hadde i 2015 en mindreinntekt på 489 millioner kroner (665 millioner kroner). Mindreinntekten skyldes at inntektene fra nettvirksomheten var lavere enn tillatt inntekt. Ved utgangen av 2015 var akkumulert merinntekt inkludert renter

1 346 millioner kroner. Endringen er i tråd med planene om å redusere akkumulert merinntekt over tid.

 

 

Utsikter

Statnett skal gjennomføre betydelige investeringer i nettet i den kommende femårsperioden og er inne i en periode med høy byggeaktivitet og betydelig vekst. Det historisk høye investeringsnivået skyldes samfunnets behov for et sterkere nett som skal sikre en trygg strømforsyning og tilrettelegging for fornybarprosjekter og næringsutvikling i hele landet. Ny nettutviklingsplan (Statnetts Nettutviklingsplan 2015) ble lansert i oktober. Planen omfatter prosjekter for omtrent 40-55 milliarder kroner i strømnettet de første fem årene.

 

Statnett har sammen med partnere på tysk og engelsk side startet gjennomføring av mellomlandsforbindelsene til Tyskland (NordLink) og England (NSL). Begge prosjektene er viktige for utviklingen og integreringen av det nordeuropeiske kraftsystemet. Prosjektene skal blant annet bidra til styrket forsyningssikkerhet i Norge, Tyskland og England, samt balansere variasjoner i tysk og engelsk fornybar kraftproduksjon gjennom døgnet. I tillegg til at utvekslingskapasitet er verdiskapende for Norge, vil prosjektene støtte opp om økt produksjon av fornybar energi i hele regionen og bidra til oppnåelse av EUs klima- og energimål.

 

Statnett er opptatt av å opprettholde posisjonen som en av de mest kostnadseffektive TSO-er i Europa. I 2013 etablerte foretaket en målsetting om å øke effektiviteten med 15 prosent til utgangen av 2018. Resultatene har så langt vært gode.

 

 

Endring i økonomisk rapportering

Fra året 2016 går Statnett over til halvårlig ekstern økonomisk rapportering. Beslutningen er tatt med bakgrunn i en vurdering av virksomhetens natur som endrer seg lite fra kvartal til kvartal, og at behovet for finansiell informasjon til markedet vil bli ivaretatt tilfredsstillende. Denne endringen er et ledd i Statnetts effektiviseringsprogram.

 

Statnett Kvartalsrapport 2015 Q4.pdf

 

Kontaktperson:

Knut Hundhammer
Konserndirektør
Mobil: +47 901 65 299