Tariffen for forbruk er satt til 230 kr/kW, noe som er en økning fra 200kr/kW i 2015. For kraftprodusenter er tariffen uendret på 1,2 øre/kWh. Produsentenes bidrag vil være om lag 1,5 milliarder korner.

 

Tariffvedtaket innebærer en økning i Statnetts tariffinntekter på nesten 800 millioner for 2016, og Statnetts tillatte inntekt er for 2016 anslått til om lag 7 milliarder kroner. De tillatte inntektene består av tariffer og flaskehalsinntekter.

 

Flaskehalsinntekter oppstår når det er ulik pris mellom prisområder og på hver side av utenlandsforbindelsene. Inntektene fra disse bidrar til å dekke inntektene i sentralnettet.Det er lagt til grunn at inntektene fra flaskehalsene vil utgjøre rundt 1 milliard kroner i 2016.

 

Kraftforbrukerne vil med dette tariffvedtaket bidra med omtrent 3 milliarder kroner, noe som er en økning på omtrent 300 millioner fra 2015.