Økningen i resultat hittil i år skyldes primært lavere lønnskostnader som følge av en engangseffekt knyttet til omlegging fra ytelses- til innskuddsbasert pensjonsordning. Videre er kostnader til systemtjenester redusert. Effekten motvirkes noe av at lavere rentenivå reduserer veksten i tillatt inntekt.  

Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter. Forskjellen (mer- eller mindreinntekt) skal balanseres ut over tid gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts regnskapsmessige akkumulerte inntekter tilsvarer regulert tillatt inntekt. Regnskapsmessig resultat etter skatt for konsernet ble 338 millioner kroner i 3. kvartal 2015 (224 millioner kroner), og 945 millioner kroner hittil i år (723 millioner kroner).   

Konsernets driftsinntekter for 3. kvartal 2015 var 1 525 millioner kroner, sammenlignet med 1 361 millioner kroner i 3. kvartal 2014. Hittil i år var konsernets samlede driftsinntekter 4 399 millioner kroner (4 137 millioner kroner). Økningen i driftsinntekter for 3. kvartal skyldes i hovedsak høyere flaskehalsinntekter i Norden og på NorNed-forbindelsen som følge av historisk lave priser i Sør-Norge og derav store prisforskjeller. 

Konsernets totale driftskostnader ble 1001 millioner kroner i 3. kvartal 2015 (991 millioner kroner). Hittil i år var driftskostnadene 2 865 millioner kroner (2 959 millioner kroner). Reduksjonen hittil i 2015 skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader som følge av en engangseffekt knyttet til omlegging til ny pensjonsordning, samt reduserte kostnader til systemtjenester og overføringstap som motvirkes noe av høyere avskrivninger. 


Statnett har store utbyggingsprosjekter under planlegging og gjennomføring. Statnett konsern har investert 4 065 millioner kroner per 3. kvartal 2015, mot 4 301 millioner kroner i samme periode 2014. Forventet investeringsnivå for 2015 er om lag 6,2 milliarder kroner.  


Statnetts mer-/mindreinntekt

Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksomheten som er regulert ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts inntekter. Tillatt inntekt økte fra 4 470 millioner kroner per 3. kvartal 2014 til 4 615 millioner kroner per 3. kvartal 2015. Statnett hadde per 3. kvartal 2015 en mindreinntekt på 321 millioner kroner (493 millioner kroner). Mindreinntekten skyldes at inntektene fra nettvirksomheten var lavere enn tillatt inntekt. Ved utgangen av 3. kvartal 2015 var akkumulert merinntekt inkludert renter 1 508 millioner kroner. Endringen er i tråd med planene om å redusere akkumulert merinntekt over tid.

 

Utsikter 

Statnett skal gjennomføre betydelige investeringer i nettet i den kommende tiårsperioden og er inne i en periode med høy byggeaktivitet og betydelig vekst. Det historisk høye investeringsnivået skyldes samfunnets behov for et sterkere ett som skal sikre en trygg strømforsyning, tilrettelegging for fornybarprosjekter og næringsutvikling i hele landet. Ny nettutviklingsplan (Statnetts Nettutviklingsplan 2015) ble lansert i oktober. Planen omfatter prosjekter for omtrent 40-55 milliarder kroner i strømnettet de første fem årene.

Statnett har sammen med partnere på tysk og engelsk side startet gjennomføring av mellomlandsforbindelsene til Tyskland (NordLink) og England (NSN Link). Begge prosjektene er viktige for utviklingen og integreringen av det nordeuropeiske kraftsystemet. Prosjektene skal blant annet bidra til styrket forsyningssikkerhet i Norge, Tyskland og England, samt balansere variasjoner i tysk og engelsk fornybar kraftproduksjon gjennom døgnet. I tillegg til at utvekslingskapasitet er verdiskapende for Norge, vil prosjektene støtte opp om økt produksjon av fornybar energi i hele regionen og bidra til oppnåelse av EUs klima- og energimål. 

Statnett er opptatt av å opprettholde posisjonen som en av de mest kostnadseffektive TSO-er i Europa. I 2013 etablerte foretaket en målsetting om å øke effektiviteten med 15prosent til utgangen av 2018. Resultatene har så langt vært gode.


Endring i økonomisk rapportering

Fra året 2016 går Statnett over til halvårlig ekstern økonomisk rapportering. Beslutningen er tatt med bakgrunn i en vurdering av virksomhetens natur som endrer seg lite fra kvartal til kvartal, og at behovet for finansiell informasjon til markedet vil bli ivaretatt tilfredsstillende. Denne endringen er et ledd i Statnetts effektiviseringsprogram.