Ledningsnettet i Sør-Rogaland trenger betydelige oppgraderinger.  Strømforsyningen i området er allerede anstrengt, og forverres etter hvert som forbruket øker. -Strømforsyningen i Sør-Rogaland er sårbar, og vi arbeider nå sammen for å styrke denne, både på kort og lang sikt, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Samarbeider om en langsiktig nettplan for Sør-Rogaland

Lyse og Statnett har startet opp arbeidet med en overordnet nettplan gjennom en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for Sør-Rogaland. Utredningen skal anbefale hvordan strømforsyningen skal sikres og samtidig hvordan planlagt ny fornybar kraftproduksjon kan koble seg til. Målet er å finne de beste løsningene for både Statnetts og Lyses ledningsnett sett under ett. -Strømnettet er tett vevd sammen og derfor er det viktig med et godt samarbeid for å finne den beste løsningen for regionen. Det er av stor betydning for regionen å sikre strømforsyningen for framtiden, sier Torbjørn Johnsen, administrerende direktør i Lyse Elnett.

Trinnvis nettløsning fra Lysebotn til Nord-Jæren

Over flere år har Statnett og Lyse samarbeidet om planene for en ny ledning mellom Lysebotn og Nord-Jæren, kalt Lyse–Stølaheia. I dette arbeidet har det også blitt utredet en alternativ rute sør for Sandnes sentrum, kalt "konsept 3". Nye vurderinger i KVU-arbeidet åpner for en variant av konsept 3 med trinnvis utbygging, i stedet for å gå helt inn til Stavanger med en gang. - En slik løsning vil kunne gi en mer kostnadseffektiv nettutvikling i området, og tiltakene kan gjennomføres i takt med at forbruket øker. Samtidig er en grundigere vurdering av en slik alternativ rute gjennom Sandnes i tråd med innspill vi har fått lokalt, forteller Borgen. -Vi mener derfor at løsningen må utredes nærmere, men vi kan ikke konkludere endelig før utredningen er ferdig.

Det haster å få på plass en ny ledning

Strømforsyningen er allerede sårbar, og det haster å styrke strømforsyningen til området. Derfor vil Lyse og Statnett også gjennomføre mindre tiltak på kort sikt. Dette gjelder blant annet tiltak i transformatorstasjoner. Å ta inn den planlagte ledningen fra Lysebotn i den nye konseptvalgutredningen vil mest sannsynlig gjøre at den langsiktige løsningen kommer noe senere på plass. –Både Statnett og Lyse Elnett vil derfor gjennomføre tiltak for å styrke strømforsyningen på kort sikt, i påvente av at en langsiktig løsning står ferdig, understreker Johnsen.

–Vi er trygge på at en ny ledning inn til regionen uansett vil starte fra Lysebotn, og strekningen frem til vestsiden av Høgsfjorden i Sandnes vil være den samme uavhengig av alternativ, forteller Borgen. -Derfor har vi bedt NVE om uten opphold å fortsette behandlingen av konsesjonssøknaden, slik at de kan gi en innstilling på den første delen fra Lysebotn. På den måten kan vi redusere tiden det tar å få på plass en ny ledning.

Ønsker fortsatt god dialog i KVU-arbeidet

Konseptvalgutredningen skal være ferdigstilt i løpet av 2016, og selskapene håper på en god dialog med alle som kan bli berørt. –Vi er avhengige av innspill fra kommuner, næringsliv, miljøorganisasjoner og mange andre for å få en god plan for den langsiktige utviklingen av ledningsnettet i regionen, sier Borgen.