Hydro planlegger en ny aluminiumsfabrikk på Karmøy, Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land fra Kårstø, og i tillegg finnes det andre planer for nærings- og industriutvikling i regionen. Dersom alle aktuelle planer realiseres, vil kraftforbruket i denne regionen mer enn dobles.

 

Haugalandet, mellom Hardangerfjorden og Boknafjorden, er i dag et område med kraftunderskudd som er avhengig av kraftoverføring fra Sør- og Vestlandet. Men det er begrenset kapasitet i sentralnettet. Statnett planlegger uansett å gjøre mindre tiltak for å bedre utnytte dagens nett. Dersom Hydro beslutter å bygge et nytt fullskala aluminiumsverk på Karmøy, blir det i tillegg nødvendig å gjøre omfattende tiltak for å få et tilstrekkelig løft i kapasiteten.

 

- Vi har i flere måneder vært i dialog med lokale myndigheter og interessenter for å kartlegge hvilke muligheter det er for å forsyne denne forbruksøkningen. I utredningen som er overlevert departementet, har vi sett på alternativer på produksjons- og forbrukssiden, tiltak i driften og i sentralnettet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett. For å opprettholde forsyningssikkerheten samtidig som det økende kraftbehovet dekkes, mener Statnett det er nødvendig forsterke sentralnettet. Det er Olje- og energidepartementet som etter en høringsrunde avgjør hvilket alternativ Statnett skal ta videre.

 

–Vi mener en ny ledning kan bygges uten å beslaglegge en helt ny trasé, og vi anser dette som den beste løsningen for å gi en sikker forsyning av det økte kraftbehovet, sier Håkon Borgen. Forslaget innebærer en ny ledning fra øst, fra Blåfalli eller omegn. Statnett begrunner det i at en ny ledning vil være det sikreste, raskeste og mest kostnadseffektive alternativet. Bygging av en ny ledning kan dessuten gi nyttevirkninger i regionalnettet. En oppgradering av de eksisterende ledningene ut til Karmøy vil medføre utkoblinger av dagens ledninger, ta lenger tid, og bli vesentlig dyrere. Dette konseptet vil mest sannsynlig forsinke oppstarten av den planlagte forbruksøkningen.

 

De alternativer som er beskrevet i Statnetts konseptvalgutredning er:

 

  • Oppgradering av eksisterende ledning fra Blåfalli via Stord til Karmøy og de to ledningene mellom Sauda og Karmøy
  • Bygging av ny ledning fra øst (eksempelvis Blåfalli)
  • Bygging av ny ledning fra Vestre korridor (eksempelvis Hylen)
  • Bygging av ny ledning fra BKK-området (eksempelvis Samnanger)

 

Kontaktperson:

Irene Meldal, kommunikasjonssjef i Statnett: 975 01 453