Nyhamna er et av Norges største gassprosesseringsanlegg. Kraftforsyningen til anlegget er i dag ensidig forsynt gjennom en 420 kV ledning fra Viklandet, men med mulighet for noe reserveforsyning gjennom 132 kV nettet. I løpet av 2016-2018 vil utvidelsen av gassprosesseringsvolumet på Nyhamna medføre at både energi- og effektbehovet ved anlegget øker. Konsekvensene av avbrudd i kraftforsyningen vil da øke fordi anlegget etter utvidelsen ikke lenger kan nyttiggjøre seg av dagens reserveforsyning fra 132 kV-nettet, samtidig som mer gass blir berørt av stans i gassprosesseringen. Dette gjelder særlig ved feilhendelser med lang reparasjonstid.

 

- Vi anbefaler å styrke leveringspåliteligheten i kraftforsyningen med et konsept der vi beslutter og gjennomfører tiltak trinnvis. Det viktigste slik vi ser det nå er å ha en plan som hurtigst bedrer leveringspåliteligheten til Nyhamna samtidig som vi gjennom prosjektutviklingen forbereder oss til å møte de fremtidige behovene, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

Første trinn er bygging av ny Isfjorden transformatorstasjon og oppstart av konsesjonsprosessen på ny 420 kV ledning mellom Isfjorden og Fræna ved å sende melding på denne ledningen. En ny stasjon i Isfjorden vil redusere konsekvensene av langvarige feil i sentralnettet, gjennom økt kapasitet til reserveforsyning fra 132-kV nettet. Dette tiltaket kan stå ferdig tre til fire år tidligere enn tiltak som gir full N-1.   Ved å sende melding på ledningen, vil man samtidig kunne opprettholde fremdriften til en N-1 løsning.

 

Neste trinn innebærer bygging av en ny 420 kV kraftledning mellom Isfjorden og Fræna. Dersom gassaktørene dublerer dagens industriradial mellom Fræna og Nyhamna, får vi da en fullverdig N-1 løsning til Nyhamna

 

En teknisk og samfunnsøkonomisk analyse av mulige N-1 løsninger for Nyhamna ble i 2014 utarbeidet av Statnett i samråd med Shell og Gassco. På bakgrunn av analysen fra 2014 har Statnett nå gjennomført denne konseptvalgutredningen hvor vi har vurdert ulike konsepter som vil bedre leveringspåliteligheten i kraftforsyningen til Nyhamna. – Vi har hatt god dialog med nåværende og framtidig operatør på Nyhamna, Istad Nett som regional utredningsansvarlig og lokale myndigheter og nettselskap for å kartlegge behov og hvilke muligheter vi har for å bedre leveringspåliteligheten til Nyhamna, sier Borgen.

 

Konseptvalgutredning og rapport fra kvalitetssikrer er nå oversendt Olje- og energidepartementet, som vil gjennomføre en høring før de kommer med en uttalelse.

 

Hovedalternativene som er vurdert i Statnett sin konseptvalgutredning er:

  • Trinnvis utbygging hvor første trinn er å bygge en ny transformatorstasjon i Isfjorden, og deretter eventuelt bygging av en ny 420 kV kraftledning mellom Isfjorden og Fræna. For en fullverdig N-1 løsning kan gassaktørene dublere dagens industriradial mellom Fræna og Nyhamna, som eies av Ormen-Lange lisensen.
  • Ny 420 kV-ledning og sjøkabel fra Ørskog til Nyhamna.

 

Kontaktperson i Statnett

Martha Hagerup Nilson

Kommunikasjonssjef

Telefon: +47 971 71 310