(Pressemelding – Oslo/Brussel 26. juni 2015) ENTSO-E organiserer de europeiske kraftsystemoperatørene og legger til rette for implementering av EUs energipolitikk og Europas energi- og klimamålsetninger. Statnetts Europadirektør Bente Hagem tar over vervet som styreleder i organisasjonen fra og med i dag.


- ENTSO-E går en utfordrende tid i møte. 150 milliarder euro i europeiske nettinvesteringer skal realiseres de neste 15 årene, og energi står høyt på EUs agenda, sier Bente Hagem.


Det pågår for tiden en rekke viktige prosesser for å tilrettelegge for fremtidens energisystem i Europa. Disse samles nå i EUs beslutning om å opprette en europeisk energiunion som skal sikre fremtidig energiforsyning, fullføre det indre energimarkedet, styrke innovasjon og teknologiutvikling og samtidig sørge for en vesentlig reduksjon i klimautslipp.

 

- Beregninger viser at dette kan spare europeiske forbrukere for så mye som 40 milliarder euro årlig innen 2030. Norge er en viktig samarbeidspartner for EU i dette arbeidet. Rundt 30 % av Europas elektrisitet kommer i dag fra fornybare energikilder. Om 15 år kan andelen fornybar være så mye som 50 %. Som vannkraftland, og med to nye mellomlandsforbindelser under bygging, spiller vi en viktig rolle i denne overgangen, sier Bente Hagem.

 

- Samtidig blir vi hele tiden påvirket av de endringene som blir vedtatt i EU, også når det gjelder reguleringen av kraftsystemet. Det er derfor viktig at vi er fremoverlent og deltar i prosessene helt fra starten av. Gjennom vervet som styreleder får jeg muligheten til å være med og lede dette arbeidet, og også få frem det nordiske perspektivet i diskusjonene rundt fremtidens klimavennlige kraftsystem.


Hagem er valgt for en periode på to år. Hun har vært sentral i ENTSO-E fra organisasjonens oppstart i 2008, både som styremedlem, og i de siste to årene som nestleder av styret.
Hagem har bred internasjonal erfaring og har vært sterkt engasjert i arbeidet med å realisere et felles europeisk kraftmarked. Hun har også vært aktiv i prosessen med å utvikle effektive samarbeidsmodeller mellom systemoperatører, kraftbørser, myndigheter og andre aktører i Europa.


ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators) er en sammenslutning av 41 europeiske systemoperatører (TSOer) fra 34 land i Europa. ENTSO-E fasiliterer et tett samarbeid mellom de europeiske TSOene, og legger til rette for implementering av EUs energipolitikk og Europas energi- og klimamålsetninger.

 

Kontaktperson i Statnett:

Christer Gilje
Kommunikasjonssjef 

Telefon: +47 952 37 128
christer.gilje@statnett.no