Per 1. halvår var det underliggende resultatet 823 millioner kroner (687 millioner kroner). Økningen i resultat skyldes primært lavere lønnskostnader som følge av en engangseffekt knyttet til omlegging fra ytelses- til innskuddsbasert pensjonsordning. Videre er kostnader til systemtjenester redusert. Effekten motvirkes noe av at lavere rentenivå reduserer veksten i tillatt inntekt.  

Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter. Forskjellen (mer- eller mindreinntekt) skal balanseres ut over tid gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts regnskapsmessige akkumulerte inntekter tilsvarer regulert tillatt inntekt. Regnskapsmessig resultat etter skatt for konsernet ble 410 millioner kroner i 2. kvartal 2015 (328 millioner kroner), og 607 millioner kroner per 1. halvår 2015 (499 millioner kroner).   

Konsernets driftsinntekter for 2. kvartal 2015 var 1 365 millioner kroner, sammenlignet med 1 452 millioner kroner i 2. kvartal 2014. Per 1. halvår 2015 var konsernets samlede driftsinntekter 2 874 millioner kroner (2 776 millioner kroner). Reduksjonen i driftsinntekter for 2. kvartal skyldes i hovedsak lavere flaskehalsinntekter som følge av mindre prisforskjeller og lavere tariffinntekter fra energiledd. Økningen i driftsinntekter for 1. halvår skyldes i hovedsak høyere tariffinntekter fra fastledd, som følge av økt tariffsats for forbruk.

Konsernets totale driftskostnader ble 702 millioner kroner i 2. kvartal 2015 (937 millioner kroner). Per 1. halvår 2015 var driftskostnadene 1 864 millioner kroner (1 968 millioner kroner). Reduksjonen skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader som følge av en engangseffekt knyttet til omlegging til ny pensjonsordning samt reduserte kostnader til systemtjenester.

Statnett har store utbyggingsprosjekter under planlegging og gjennomføring. Statnett konsern har investert 2 644 millioner kroner i 1. halvår 2015, mot 2 862 millioner kroner i samme periode 2014. Planlagt investeringsnivå for 2015 er om lag 7 milliarder kroner.  

 

Statnetts mer-/mindreinntekt

Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksomheten som er regulert ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts inntekter. Tillatt inntekt økte fra 2 994 millioner kroner i 1. halvår 2014 til 3 130 millioner kroner i 1. halvår 2015. Statnett hadde i 1. halvår 2015 en mindreinntekt på 329 millioner kroner (281 millioner kroner). Mindreinntekten skyldes at inntektene fra nettvirksomheten var lavere enn tillatt inntekt. Ved utgangen av 1. halvår 2015 var akkumulert merinntekt inkludert renter 1 494 millioner kroner. Endringen er i tråd med planene om å redusere akkumulert merinntekt over tid.


Utsikter

Statnett skal gjennomføre betydelige investeringer i nettet i den kommende tiårsperioden og er inne i en periode med høy byggeaktivitet og betydelig vekst. Det historisk høye investeringsnivået skyldes samfunnets behov for et sterkere nett som skal sikre en trygg strømforsyning, tilrettelegging for fornybarprosjekter og næringsutvikling i hele landet. Ny nettutviklingsplan (Statnetts Nettutviklingsplan 2015) har vært ute til høring og vil bli lansert i oktober.

Statnett har sammen med partnere på tysk og engelsk side startet gjennomføring av mellomlandsforbindelsene til Tyskland (NordLink) og England (NSN Link). I tillegg til at utvekslingskapasitet er verdiskapende og bedrer forsyningssikkerheten, vil prosjektene støtte opp om økt produksjon av fornybar energi i hele regionen og bidra til å nå EUs klima- og energimål.

Statnett er opptatt av å opprettholde posisjonen som en av de mest kostnadseffektive TSO-er i Europa. I 2013 etablerte foretaket en målsetting om å øke effektiviteten med 15 prosent til utgangen av 2018, med utgangspunkt i budsjett for 2013. Statnetts delmål for 2014 ble oppnådd, og utviklingen har vært god i 1. halvår 2015.

Statnett Q2 2015

Kontaktperson i Statnett:
Knut Hundhammer
Konserndirektør
Mobil: +47 901 65 299