Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter. Forskjellen (mer- eller mindreinntekt) skal balanseres ut over tid gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts regnskapsmessige akkumulerte inntekter tilsvarer regulert tillatt inntekt. Regnskapsmessig resultat etter skatt for konsernet ble 106 millioner kroner i 4. kvartal 2014 (underskudd på 69 millioner kroner), og 829 millioner kroner for året 2014 (82 millioner kroner). Regnskapsmessig resultat var lavere enn underliggende resultat både for kvartalet og for året 2014.  

 

Konsernets driftsinntekter for 4. kvartal 2014 var 1 426 millioner kroner, sammenlignet med 1 071 millioner kroner i 4. kvartal 2013. For året 2014 var konsernets samlede driftsinntekter 5 563 millioner kroner (4 561 millioner kroner). Økningen i 2014 skyldes både høyere tariffinntekter og høyere flaskehalsinntekter.

 

Konsernets totale driftskostnader ble 1 226 millioner kroner i 4. kvartal 2014 (1 101 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak høyere kostnader for systemtjenester og høyere avskrivninger. For året 2014 var driftskostnadene 4 185 millioner kroner (4 215 millioner kroner). Reduksjonen for året 2014 skyldes i hovedsak lavere lønns- og personalkostnader og lavere overføringstap, noe oppveid av høyere avskrivninger.

 

Statnett har store utbyggingsprosjekter under planlegging og gjennomføring. Statnett konsern har investert 5 981 millioner kroner i 2014, mot 6 375 millioner kroner i 2013.  

 

Statnetts mer-/mindreinntekt

Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksomheten som er regulert ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts inntekter. Tillatt inntekt økte fra 5 361 millioner kroner i 2013 til 6 054 millioner kroner i 2014. Dersom de totale inntekter fra Statnetts virksomhet et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en mer- eller mindreinntekt. Mer-/mindreinntekten vil utjevne seg over tid ved justering av fremtidige tariffer. For året 2014 var mindreinntekten 665 millioner kroner (mindreinntekt 958 millioner kroner). Ved utgangen av 2014 var gjenstående akkumulert merinntekt inkludert renter 1 790 millioner kroner. Endringen er i tråd med planene om å redusere akkumulert merinntekt over tid.

 

Utsikter

Statnett skal gjennomføre betydelige investeringer i nettet i den kommende tiårsperioden og er inne i en periode med høy byggeaktivitet og betydelig vekst. Flere prosjekter er nylig satt i drift og flere prosjekter skal ferdigstilles i løpet av 2015 og de nærmeste årene. Statnett har fått konsesjon og arbeider videre med utvikling av mellomlandsforbindelser til Tyskland (NordLink) og England (NSN). De to mellomlandsforbindelsene er høyt prioriterte og vil bidra til økt forsyningssikkerhet og verdiskapning i Norge og det nordeuropeiske kraftsystemet. De vil også legge til rette for økt utnyttelse av fornybar energi. Statnett er opptatt av å opprettholde posisjonen som en av de mest kostnadseffektive TSO-er i Europa. I 2013 etablerte foretaket en målsetting om å øke effektiviteten med 15 prosent til utgangen av 2018, med utgangspunkt i budsjett for 2013. Statnetts delmål for 2014 ble oppnådd.

Statnett Q4 2014 

Kontaktperson:

Knut Hundhammer
Konserndirektør
Mobil: +47 901 65 299