Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter. Forskjellen (mer- eller mindreinntekt) skal balanseres ut over tid gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts regnskapsmessige akkumulerte inntekter tilsvarer regulert tillatt inntekt. Regnskapsmessig resultat etter skatt for konsernet ble 197 millioner kroner i 1. kvartal 2015 (171 millioner kroner).

Konsernets driftsinntekter for 1. kvartal 2015 var 1 509 millioner kroner, sammenlignet med 1 324 millioner kroner i 1. kvartal 2014. Økningen skyldes i hovedsak høyere tariffinntekter som følge av høyere fastsatt tariffsats for forbruk. I tillegg var det høyere flaskehalsinntekter, hovedsakelig grunnet høyere kapasitet etter idriftsettelse av Skagerrak 4 og økte prisforskjeller i Norden og mot Nederland.

Konsernets totale driftskostnader ble 1 162 millioner kroner i 1. kvartal 2015 (1 031 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak høyere av- og nedskrivninger, samt høyere lønnskostnader som følge av vekst i foretaket.

Statnett har store utbyggingsprosjekter under planlegging og gjennomføring. Statnett konsern har investert 1 079 millioner kroner i 1. kvartal 2015, mot 1 294 millioner kroner i samme periode 2014. Planlagt investeringsnivå for 2015 er om lag 7 milliarder kroner.  

Statnetts mer-/mindreinntekt
Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksomheten som er regulert ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts inntekter. Tillatt inntekt økte fra 1 552 millioner kroner i 1. kvartal 2014 til 1 594 millioner kroner i 1. kvartal 2015. Statnett hadde i 1. kvartal 2015 en mindreinntekt på 133 millioner kroner (261 millioner kroner). Mindreinntekten skyldes at inntektene fra nettvirksomheten var lavere enn tillatt inntekt. Ved utgangen av 1. kvartal 2015 var akkumulert merinntekt inkludert renter 1 664 millioner kroner. Endringen er i tråd med planene om å redusere akkumulert merinntekt over tid.

Utsikter
Statnett skal gjennomføre betydelige investeringer i nettet i den kommende tiårsperioden og er inne i en periode med høy byggeaktivitet og betydelig vekst. Det historisk høye investeringsnivået skyldes samfunnets behov for et sterkere nett som skal sikre en trygg strømforsyning, tilrettelegging for fornybarprosjekter og næringsutvikling i hele landet. Statnett har sammen med partnere på tysk og engelsk side fattet endelig investeringsbeslutning på mellomlandsforbindelsene til Tyskland (NordLink) og England (NSN Link). Begge prosjektene er viktige for utviklingen og integreringen av det nordeuropeiske kraftsystemet. Prosjektene skal blant annet bidra til styrket forsyningssikkerhet i Norge, Tyskland og England, samt balansere variasjoner i tysk og engelsk fornybar kraftproduksjon gjennom døgnet. I tillegg til at utvekslingskapasitet er verdiskapende for Norge, vil prosjektene støtte opp om økt produksjon av fornybar energi i hele regionen og bidra til å nå EUs klima- og energimål.

Statnett er opptatt av å opprettholde posisjonen som en av de mest kostnadseffektive TSO-er i Europa. I 2013 etablerte foretaket en målsetting om å øke effektiviteten med 15 prosent til utgangen av 2018, med utgangspunkt i budsjett for 2013. Statnetts delmål for 2014 ble oppnådd. Forbedringsarbeidet trappes ytterligere opp i 2015.

Kvartalsrapporter Q1 2015

Kontaktperson:
Knut Hundhammer
Konserndirektør
Mobil: +47 901 65 299