Statnett gjennomfører en historisk stor utbygging av sine anlegg. I en tiårsperiode skal det investeres for mellom 50 og 70 milliarder i sentralnettet. Samtidig skal kraftsystemet driftes og forsyningssikkerheten opprettholdes.

 

Prisområder er markedsområder for anmeld­inger av kjøp og salg av kraft på børsen. Kraftprisen er et resultat av etterspørselen og tilbudet på kraft som meldes inn på kraftbørsen. Prisområder er et viktig virkemiddel for å håndtere strukturelle flaskehalser i systemet og potensiell energimangel i et område. Statnett har systemansvaret i det norske kraftsystemet, og er derfor ansvarlig for at kraftressurser utnyttes på en måte som er samfunnsmessig rasjonell og trygger forsyningssikkerheten.

 

-Utbyggingstakten er høy, og på veien mot færre flaskehalser skal vi gjennom en krevende periode. Den langsiktige løsningen på flaskehalsutfordringer er nettutvikling, sier konserndirektør Øivind Rue. - For å bygge i takt med behovet og unngå store kostnadsøkninger mot 2020 har vi vektlagt en trinnvis utbygging for flere av våre planlagte prosjekter. Det gjør at vi også må finne de riktige virkemidlene i driftsapparatet for å sikre god forsyningssikkerhet og verdiskaping på veien mot et nett med færre begrensninger.

 

Krevende utbyggingsperiode i sør
I utbyggingsperioden vil det være behov for mange utkoblinger og vi vil få en krevende drift. Spesielt i sør, hvor den fjerde Skagerak-kabelen er satt i drift og det pågår omfattende bygging i Vestre Korridor-prosjektet, undersøker Statnett nærmere hvordan man best skal håndtere driften.

 

Derfor har man fremsatt tre ulike alternativer som skal utredes videre. Utgangspunktet er dagens håndtering, med begrensninger på flyten på mellomlandsforbindelsene. I tillegg vurderer man en deling av prisområdet NO2 i to deler, samt en metode med sumbegrensninger, etter samme mal som sumbegrensningene NO1A og DK1A.

 

-Dagens ordning fungerer bra, men på vei inn i en enda mer krevende periode vil vi måtte utrede ulike alternativer for å ha best mulig grunnlag for vår beslutning om videre løsning, sier Rue.

 

Ny vindkraft endrer NO4/NO3
Trøndelagskysten er utpekt som et viktig område for utvikling av vindkraft, og det er anlegg tilsvarende omtrent 1000 MW vindkraftproduksjon under utvikling. For å ta i mot denne produksjonen, er det nødvendig å oppgradere nettet. I første omgang planlegges det en 420 kV-forbindelse fra Storheia til Namsos.

 

Med en eventuell betydelig økning i produksjonsinnmatingen i Namsos, er det Statnetts vurdering at det er nødvendig å flytte grensen mellom NO3 og NO4, slik at Namsos og forbindelsen til Storheia inkluderes i prisområdet NO4.

 

Samtidig ser Statnett at ferdigstilte anlegg fører til at flaskehalser løses opp eller flytter seg. Byggingen av ny 420kV-forbindelse mellom Sogndal og Ørskog er et godt eksempel. Statnett har tidligere varslet at det i løpet av 2015 forventes at grensen mellom NO3 og NO5 flyttes til 132kV-forbindelsene Mel-Fardal og Høyanger-Fardal. Fremdriften på denne forbindelsen er forsinket på grunn av rettslig strid om tilgang til eiendommer. Endringen i prisområdet er tilsvarende forsinket.

 

Endringer i marked og system
Norden skal innføre en felles balanseavregningsmodell, og må endre metoden for avregning. Den nye metoden innebærer at det innføres avregningsområder. Disse kan ikke overlappe på tvers av prisområder. Det er derfor ikke mulig at grensen mellom prisområder går i samleskinnen, slik det i dag gjør mellom prisområdene NO1-NO3 og NO5-NO3. Ny plassering for disse vil bli annonsert.

 

Nye europeiske regler fastslår at flytbasert kapasitetsberegning skal være den foretrukne metoden i Europa. Statnett arbeider med å fastslå hvordan dette skal implementeres i Norge, og det er foreløpig ikke analysert hva som er den optimale prisområdeinndeling i et system med flytbasert kapasitetsberegning. Statnett kan ikke utelukke at innføringen av metoden vil kunne påvirke prisområdeinndelingen.

 

Prognosen for prisområdeutvikling gir et varsel om hvilke endringer man forutser kan bli vurdert de neste fem årene. Statnett vurderer løpende hvilken prisområdeinndeling som best trygger forsyningssikkerheten og legger til rette for et effektivt kraftmarked.

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Henrik Glette på 932 33 010